English  French  German  Spanish  Portuguese  Italian  Russian  Polish  Danish  Norwegian  Dutch  Finnish  Swedish  Hungarian 

ELECTRONIC ARTS
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR GEBRUIKERS VAN SPORE

Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (“Licentie”) is een overeenkomst tussen jou en Electronic Arts Inc. (“EA”). Deze Licentie bepaalt het gebruik voor deze Software, alle bijbehorende documentatie en updates en upgrades die de Software vervangen of aanvullen en die niet met een aparte Licentie worden gedistribueerd (gezamenlijk de “Software”).

Door de Software te installeren of te gebruiken, ga je akkoord met deze Licentie. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Licentie, mag je de Software niet installeren of gebruiken. Paragraaf 4 hieronder beschrijft de gegevens die EA mag gebruiken bij de levering van diensten en ondersteuning met betrekking tot de Software. Als je niet akkoord gaat met dergelijk gebruik van gegevens, mag je de Software niet installeren of gebruiken. ALS JE DE SOFTWARE INSTALLEERT, accepteer je de voorwaarden en bepalingen in deze Licentie volledig.

1. Licentieverlening en gebruiksvoorwaarden.

A. Licentieverlening. Door deze aankoop verleent EA je een persoonlijke, niet-exclusieve Licentie voor de installatie en het persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de Software, uitsluitend zoals beschreven in deze Licentie en de begeleidende documentatie. Je ontvangt deze rechten alleen als je akkoord gaat met deze Licentie. Commercieel gebruik is onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Het verlenen van sublicenties, verhuren, leasen of het op een andere manier distribueren van de Software of het gebruiksrecht voor de Software is uitdrukkelijk verboden, behalve in gevallen die uitdrukkelijk worden genoemd in alinea 3 hieronder. De Licentie is geldig vanaf de dag dat je de Software installeert of op een andere wijze gebruikt en eindigt op de dag dat je de Software van de hand doet of wanneer EA deze Licentie beëindigt. Jouw Licentie wordt direct beëindigd als je de technische beveiligingsmaatregelen voor de Software probeert te omzeilen.

B. Beperkingen. Jouw recht op het gebruik van de Software is beperkt tot de hierboven verleende Licentie. Het is niet toegestaan de software of enig onderdeel daarvan te kopiëren, tentoon te stellen, te verspreiden, uit te voeren, te publiceren, aan te passen, te bewerken, gebruiken of er afgeleide werken van te maken. Het is verboden om een kopie van de Software beschikbaar te stellen op een netwerk waar meerdere gebruikers er gebruik van kunnen maken. Het is verboden om de Software beschikbaar te stellen via een netwerk waar het door meerdere gebruikers gedownload kan worden. Je mag de handelsmerken of logo's van EA niet verwijderen of wijzigen, noch de juridische berichten welke zijn opgenomen in de Software of gerelateerde onderdelen.

2. Intellectuele eigendomsrechten.

A. Voorbehoud van rechten. Je hebt een Licentie voor de Software gekocht en jouw rechten worden bepaald door deze Licentie. EA behoudt alle rechten, de titel en de belangen in deze Software (inclusief alle personages, verhalen, afbeeldingen, foto's, graphics, animaties, video, muziek, tekst) en alle bijbehorende copyrights, handelsmerken en andere intellectuele eigendommen, behalve wanneer deze uitdrukkelijk aan jou in licentie zijn gegeven in deze overeenkomst. Deze Licentie wordt beperkt door de intellectuele eigendomsrechten van EA en zijn licentienemers voor deze Software en ontleent geen enkel recht met betrekking tot andere patenten of intellectuele eigendommen. Behalve wanneer dit uitdrukkelijk wordt toegestaan door toepasselijk recht mag je de Software op geen enkele manier decompileren, demonteren of reverse-engineeren. Je mag productidentificatie, copyright of andere meldingen over intellectuele eigendommen in deze Software nooit verwijderen, aanpassen of onzichtbaar maken. EA bezit alle rechten, titels en belangen in de Software; de onderdelen die in de Software zijn opgenomen voor het samenstellen en animeren van wezens en voor het maken van achtergronden en videoclips, en alle afgeleide werken die uit deze onderdelen bestaan, waaronder de Spore-wezens die je maakt, animeert en vastlegt in schermafbeeldingen of videoclips met de Spore Creature Creator. Je mag alleen de onderdelen gebruiken welke met de Creature Creator zijn meegeleverd om Spore-wezens te maken. Je mag Spore-wezens niet verder aanpassen met ander materiaal, gereedschap of software. Alle rechten die hierbij niet expliciet zijn toegekend, zijn voorbehouden aan EA.

B. Jouw bijdrage. In ruil voor het gebruik van de Software en voor zover jouw bijdragen door het gebruik van de Software aanleiding geven tot copyright-belangen, geef je EA hierbij een exclusief, doorlopend, onherroepelijk, volledig overdraagbaar en sub-licentieerbaar wereldomvattend recht en licentie om jouw bijdragen op elke gewenste wijze en voor elk doel te gebruiken in combinatie met de Software en aanverwante goederen en diensten, waaronder de rechten tot reproductie, kopiëren, aanpassen, modificeren, uitvoeren, tentoonstellen, publiceren, uitzenden, overdragen of op andere wijze naar het publiek communiceren op elke nu bekende of nog niet bekende wijze en jouw bijdragen te verspreiden zonder nadere aankondiging of enige vorm van compensatie voor de volle duur van de bescherming welke wordt geboden aan intellectuele eigendomsrechten door de toepasbare wetgeving en internationale verdragen. Je doet hierbij afstand van alle morele rechten op ouderschap, publicatie, reputatie of toekenning met betrekking tot het gebruik van en het beschikken over dergelijke goederen door EA en andere spelers in samenhang met de Software en gerelateerde goederen en diensten onder de van toepassing zijnde wetgeving. Deze licentie die is toegekend aan EA en de bovengenoemde verklaring van afstand van enige morele rechten blijft van kracht na beëindiging van deze gebruikersovereenkomst. Ter illustratie, en zonder de bovenstaande bepalingen te beperken, als je een Spore-wezen maakt en uploadt (volgens de overeenkomst met EA) naar een site van een van de partners van EA om handelswaar te maken (zoals een T-shirt of een replica) erken je en stem je ermee in dat iedere andere persoon dezelfde of andere handelswaar mag maken met het Spore-wezen of andere onderdelen die je met de Software hebt gemaakt, zonder je te compenseren of te waarschuwen.

3. Overdracht. Je mag al jouw rechten voor de installatie en het gebruik van de Software eenmalig permanent overdragen aan een ander individu of een andere rechtspersoon, op voorwaarde dat: (a) de technische beveiligingsmaatregelen van jouw Software dergelijke overdrachten ondersteunen; (b) je deze Licentie en alle kopieën van de Software eveneens overdraagt; (c) je geen kopieën van de Software, upgrades, updates of eerdere versies achterhoudt, en (d) de ontvangende partij de voorwaarden en bepalingen in deze Licentie accepteert. Het is niet mogelijk om de Software over te dragen als je reeds de voorwaarden van deze Licentie hebt opgebruikt door de Software op het maximale aantal computers te authenticeren. Degenen die deze Licentie nadien ontvangen, kunnen wellicht niet de Software authenticeren op nog meer computers. EA stelt mogelijk als een gebruiksvoorwaarde dat alle eindgebruikers van de Software deze Software online registreren en/of bijkomende licenties kopen. NIETTEGENSTAANDE HET VOORAFGAANDE MAG JE PRE-RELEASE VERSIES VAN DE SOFTWARE NIET OVERDRAGEN.

4. Toestemming voor het gebruik van gegevens. Om het ter beschikking stellen van technische beveiligingsmaatregelen, software-updates, dynamische content, productondersteuning en andere diensten inclusief online spelen mogelijk te maken, stem je ermee in dat EA en zijn zusterondernemingen technische en gerelateerde informatie mogen verzamelen, gebruiken, bewaren en verzenden die je computer (inclusief IP-adres en hardware-identificatie), besturingssysteem en applicaties, en randapparatuur identificeren. EA en zijn zusterondernemingen kunnen deze informatie ook gebruiken in samengevoegde vorm die jou niet persoonlijk identificeert, ter verbetering van onze producten en diensten. Ook kunnen we anonieme samengevoegde informatie delen met externe leveranciers van diensten.

5. Toestemming voor publieke vertoning van gegevens. Als je gebruikmaakt van online-diensten zoals online spel of het downloaden en uploaden van content, kunnen EA en zijn zusterondernemingen statistische gegevens betreffende de game (zoals scores, klassementen en prestaties) verzamelen, gebruiken, bewaren, verzenden en publiekelijk vertonen, of content identificeren die door jou is gemaakt en met andere spelers is gedeeld. Gegevens die jou persoonlijk identificeren worden verzameld, gebruikt, bewaard en verzonden in overeenstemming met EA's privacy-beleid, te vinden op privacy.ea.com.

6. Beëindiging. Deze Licentie is geldig tot de beëindiging. Jouw rechten volgens deze Licentie vervallen onmiddellijk, automatisch en zonder bericht van EA wanneer je je niet houdt aan de voorwaarden en bepalingen in deze Licentie. Direct na de beëindiging moet je het gebruik van de Software staken en alle kopieën van de Software in je bezit of beheer vernietigen. Beëindiging doet niets af aan andere rechten of schadeloosstellingen van EA die voortvloeien uit deze Overeenkomst of uit de wetgeving. Niettegenstaande alles wat hierin anders is vermeld, zullen de paragrafen 5 tot en met 10 van kracht blijven na beëindiging of afloop van deze Licentie om welke reden dan ook.

7. Beperkte garantie voor opslagmedia. DE BEPERKTE GARANTIE VOOR OPSLAGMEDIA DIE ZIJN GEBRUIKT VOOR JOUW SOFTWARE IS OPGENOMEN IN DE PRODUCTHANDLEIDING DIE IS MEEGELEVERD MET JE SOFTWARE EN IS TER REFERENTIE HIERIN OPGENOMEN. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT JOU SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. JE KUNT OOK AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN VOLGENS TOEPASSELIJK LOKAAL RECHT, AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED.

8. Vrijwaring van garanties. AFGEZIEN VAN DE BEPERKTE GARANTIE VOOR OPSLAGMEDIA DIE IS OPGENOMEN IN DE PRODUCTHANDLEIDING EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDT DEZE SOFTWARE GELEVERD 'ZOALS DEZE IS', MET ALLE GEBREKEN EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. HET GEBRUIK IS VOLLEDIG VOOR EIGEN RISICO. HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE BEVREDIGENDE KWALITEIT EN PRESTATIES RUST BIJ JOU. EA EN EA’S LICENTIEHOUDERS (GEZAMENLIJK GENOEMD 'EA' IN DEZE PARAGRAAF EN IN PARAGRAAF 8) GEVEN GEEN UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJK VERPLICHTE GARANTIES AF EN WIJZEN DEZE HIERBIJ AF, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-OVERTREDING VAN RECHTEN VAN EXTERNE PARTIJEN EN GARANTIES (INDIEN VAN TOEPASSING) DIE VOORTKOMEN UIT HANDELSGEBRUIK OF GEBRUIK. EA GARANDEERT NIET DAT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE NIET WORDT VERSTOORD, DAT DE SOFTWARE AAN JOUW WENSEN VOLDOET, DAT DE SOFTWARE ONAFGEBROKEN EN ZONDER PROBLEMEN FUNCTIONEERT, DAT DE SOFTWARE COMPATIBEL IS MET SOFTWARE VAN EXTERNE PARTIJEN OF DAT FOUTEN IN DE SOFTWARE WORDEN VERHOLPEN. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE MEDEDELING VAN EA OF VAN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGERS KAN WORDEN BESCHOUWD ALS GARANTIEBEPALING. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN MOGEN IMPLICIETE GARANTIES OF TOEPASSELIJKE CONSUMENTENRECHTEN NIET WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT, DUS HET IS MOGELIJK DAT ENKELE OF ALLE BOVENGENOEMDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN NIET VOOR JOU GELDEN.

9. Aansprakelijkheidslimiet. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT IS EA IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR PERSOONLIJK LETSEL, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VERLIES VAN OPBRENGSTEN, KOSTEN VOOR VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, OF EEN VORM VAN DIRECTE OF INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, VOORTVLOEIENDE OF HOGE SCHADEVERGOEDING ALS GEVOLG VAN ENIGE ACTIE DIE VOORTKOMT UIT OF GERELATEERD IS AAN DEZE LICENTIE OF DE SOFTWARE, ONGEACHT OF DEZE VOORTKOMT UIT ONRECHTMATIGE DADEN (INCLUSIEF NALATIGHEID), EEN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS EN ONGEACHT OF EA IS INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS EEN AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIET BIJ OVERLIJDEN, PERSOONLIJK LETSEL, FRAUDULEUZE INTERPRETATIES, BEPAALD OPZETTELIJK OF NALATIG GEDRAG, SCHENDING VAN SPECIFIEKE BEPALINGEN, OF INCIDENTELE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE VERBODEN, DUS HET IS MOGELIJK DAT ENKELE OF ALLE BOVENGENOEMDE AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIETEN NIET VOOR JOU GELDEN. In geen enkel geval zal de totale aansprakelijkheid van EA voor alle schadegevallen (behalve zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving) hoger zijn dan het bedrag dat je daadwerkelijk hebt betaald voor de Software.

10. De aansprakelijkheidslimiet en de vrijwaring van garanties zijn belangrijke bepalingen in deze Licentie. Je stemt ermee in dat de bepalingen over de aansprakelijkheidslimiet in deze Licentie essentiële voorwaarden zijn in deze Licentie. De voornoemde aansprakelijkheidslimieten zijn ook van toepassing als bovengenoemde oplossing onder 'Beperkte garantie voor opslagmedia' zijn doel voorbijschiet.

11. Scheidbaarheid en voortbestaan. Indien enige bepaling in deze Licentie niet geldig of niet van toepassing is volgens de toepasselijke wetgeving, dient de rest van de bepaling zodanig te worden aangepast dat de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk wordt benaderd. Alle overige bepalingen in deze Licentie blijven onverminderd van kracht.

12. Beperkte rechten Amerikaanse overheid. Deze bepaling is van toepassing op alle eindgebruikers die deel uitmaken van de overheid van de Verenigde Staten. De ontwikkeling van de Software die je in het kader van deze Licentie mag gebruiken, is volledig privaat gefinancierd, zoals bepaald in FAR paragraaf 2,101, DFARS paragraaf 252.227-7014(a)(1) en DFARS paragraaf 252,227-7015 (of enig vergelijkbaar of daaruit voortvloeiend voorschrift), en is geleverd als 'commercieel artikel', 'commerciële computersoftware' en/of 'commerciële documentatie van computersoftware'. In overeenstemming met DFARS paragraaf 227.7202 en FAR paragraaf 12.212 en voor zover vereist volgens de Amerikaanse federale wetgeving, de minimale beperkte rechten als vermeld in FAR paragraaf 52.227-19 (of vergelijkbaar of daaruit voortvloeiend voorschrift), zal gebruik, wijziging, reproductie, publicatie, uitvoering, vertoning, openbaarmaking of distributie van de Software door of voor de Amerikaanse regering uitsluitend conform de voorwaarden van deze Licentie geschieden en verboden zijn tenzij en voor zover dit expliciet is toegestaan door de voorwaarden van deze Licentie.

13. Dwangmiddel tot rechtsherstel. Je stemt ermee in dat schending van deze Licentie onherstelbare schade kan leiden tot onherstelbare schade voor EA die niet in geld kan worden verhaald en dat EA het recht heeft op billijk herstel naast enige schadeloosstelling krachtens deze Licentie of de wetgeving.

14. Geldende wetgeving Deze Licentieovereenkomst is onderworpen aan en opgesteld (zonder te letten op wettelijke bepalingen die hiermee strijdig zijn) volgens de wetgeving van de staat Californië, zoals van toepassing op overeenkomsten die zijn opgesteld en volledig zijn uitgevoerd in Californië tussen ingezetenen van Californië. Tenzij EA er in een specifiek geval uitdrukkelijk schriftelijk afstand van doet en ongeacht lokale wetgeving is de staat Californië met de federale rechtbanken voor het rechtsgebied waarin het hoofdkantoor van EA is gevestigd het enige en exclusieve rechtsgebied en de locatie voor juridische acties in relatie tot het onderhavige onderwerp. Beide partijen onderkennen de rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken en stemmen ermee in dat processen als zodanig worden gevoerd, met betrekking tot het uitvaardigen van kennisgevingen of anderszins, zoals bepaald door de wetgeving in Californië of door federale wetgeving. De partijen stemmen ermee in dat het VN-verdrag inzake het recht dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 1980) niet van toepassing is op deze Licentie en evenmin op geschillen of transacties die volgen uit deze Licentie.

15. Exporteren. Je gaat ermee akkoord dat je je zult houden aan Amerikaanse en andere geldende exportwetten en gaat ermee akkoord de Software niet te exporteren naar een land waarvoor middels deze wetten een embargo is ingesteld zonder eerst de vereiste toestemming van de regering te verkrijgen en daarnaar te handelen. Je verklaart dat je geen persoon bent met wie EA geen zaken mag doen volgens toepasselijke wetgeving.

16. Volledige overeenkomst. Deze Licentie vormt de volledige overeenkomst tussen jou en EA met betrekking tot de Software en heeft voorrang boven alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten betreffende dit onderwerp. Aanpassingen aan of wijzigingen in deze Licentie zijn slechts geldig voorzover deze zijn opgesteld in schriftelijke vorm en zijn ondertekend door EA. Nalatigheid of uitstel bij de uitoefening van hieruit voortvloeiende rechten zal in geen geval gelden als een verklaring van afstand van deze rechten, noch zal enige of gedeeltelijke uitoefening van enig hieruit voortvloeiend recht verdere uitoefening van hieruit voortvloeiende rechten uitsluiten. In het geval van een geschil tussen deze Licentie en eventueel van toepassing zijnde verkoopvoorwaarden zullen de voorwaarden in deze Licentie bindend zijn.

Open SSL Licentie
Dit is een kopie van het actuele LICENTIE-bestand binnen de CVS-opslag.

LICENTIE
========

De OpenSSL-toolkit blijft onder een dubbele Licentie, d.w.z. dat zowel de voorwaarden van de OpenSSL Licentie als de oorspronkelijke SSLeay Licentie op de toolkit van toepassing zijn.
Zie hieronder voor de feitelijke teksten van de Licenties. In feite zijn beide Licenties
Open Source-Licenties conform BSD-stijl. In geval van Licentieproblemen met betrekking tot OpenSSL verzoeken wij je contact op te nemen met openssl-core@openssl.org.

OpenSSL-Licentie
---------------

/* ===================================================================
* Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. Alle rechten voorbehouden.
*
* Verspreiding en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder
* aanpassingen, zijn toegestaan mits voldaan is aan de volgende
* voorwaarden:
*
* 1. Verspreiding van broncode moet de bovengenoemde copyright-
* melding bevatten, evenals deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.
*
* 2. Herdistributie in binaire vorm moet de bovenstaande copyright-
* melding bevatten, evenals deze lijst met voorwaarden en de volgende
* disclaimer in de documentatie en/of ander materiaal dat met de
* distributie wordt meegeleverd.
*
* 3. Al het advertentiemateriaal dat kenmerken of gebruik van deze Software
* noemt, moet de volgende melding bevatten:
* "Dit product bevat Software welke is ontwikkeld door het OpenSSL Project
* voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. De namen "OpenSSL Toolkit" en "OpenSSL Project" mogen niet worden gebruikt
* ter ondersteuning of promotie van producten welke van deze Software zijn
* afgeleid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Neem voor
* geschreven toestemming contact op met openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Producten welke zijn afgeleid van deze Software, mogen niet "OpenSSL"
* genoemd worden, noch mag "OpenSSL" in hun naam staan zonder
* schriftelijke toestemming van het OpenSSL Project.
*
* 6. Verspreiding in welke vorm dan ook moet de volgende erkenning
* bevatten:
* "Dit product bevat Software welke is ontwikkeld door het OpenSSL Project
* voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
*
* DEZE SOFTWARE WORDT DOOR HET OpenSSL PROJECT GELEVERD ``ZOALS DEZE IS'' EN ALLE
* UITDRUKKELIJK VERMELDE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT
* TOT, GARANTIES DAT HET PRODUCT VERHANDELBAAR IS EN GESCHIKT IS VOOR
* EEN BEPAALD DOEL, WORDEN VERWORPEN. ONDER GEEN BEDING ZULLEN HET OpenSSL
* PROJECT OF DE DEELNEMERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK
* VAN HET PRODUCT (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANKOOP VAN
* VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, UITVAL, EN VERLIES VAN GEGEVENS OF WINST; OF
* ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING) WAAR DAN OOK DOOR VEROORZAAKT EN
* VOLGENS ENIGE THEORIE VAN VERANTWOORDELIJKHEID, HETZIJ CONTRACTUEEL,
* STRIKTE VERANTWOORDELIJKHEID OF BENADELING (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERS)
* DIE OP DE EEN OF ANDERE MANIER VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE
* SOFTWARE, ZELFS NA MELDING VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
* ================================================================== *
* Dit product bevat cryptografische Software geschreven door Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). Dit product bevat Software geschreven door Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/

Oorspronkelijke SSLeay Licentie
-----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* Alle rechten voorbehouden.
*
* Dit pakket is een SSL-implementatie, geschreven
* door Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* De implementatie is geschreven om te voldoen aan de SSL van Netscape.
*
* Deze bibliotheek is gratis voor commercieel en niet-commercieel gebruik,
* zolang voldaan wordt aan de volgende voorwaarden. De volgende voorwaarden
* zijn van toepassing op alle code in deze distributie, zowel in de
* RC4, RSA, lhash, DES enz. code; niet alleen de SSL-code. De met deze
* distributie geleverde SSL-documentatie valt onder dezelfde copyright-
* voorwaarden, alleen is de houder Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright blijft van Eric Young en deze Copyright-meldingen mogen niet
* uit de code worden verwijderd.
* Als dit pakket in een product wordt toegepast, moet Eric Young genoemd worden
* als auteur van de gebruikte onderdelen uit de bibliotheek.
* Dit kan zijn in de vorm van een tekstbericht bij het starten van het
* programma of in de documentatie (online of tekst) welke met het pakket
* wordt meegeleverd.
*
* Verspreiding en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder
* aanpassingen, zijn toegestaan mits voldaan is aan de volgende
* voorwaarden:
* 1. Verspreiding van broncode moet de bovengenoemde copyright-
* melding bevatten, evenals deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.
* 2. Herdistributie in binaire vorm moet de bovenstaande copyright-
* melding bevatten, evenals deze lijst met voorwaarden en de volgende
* disclaimer in de documentatie en/of ander materiaal dat bij de distributie wordt geleverd.
* 3. Al het advertentiemateriaal dat kenmerken of gebruik van deze Software
* noemt, moet de volgende melding bevatten:
* "Dit product bevat cryptografische Software geschreven door
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
* Het woord 'cryptografisch' mag achterwege blijven als de gebruikte
* routines uit de bibliotheek geen betrekking hebben op cryptografie :-).
* 4. Als je specifieke Windows-code (of een afgeleide daarvan) uit de apps-map
* (application code) opneemt, moet je een erkenning opnemen:
* "Dit product bevat Software geschreven door Tim Hudson(tjh@cryptsoft.com)"
*
* DEZE SOFTWARE WORDT DOOR ERIC YOUNG GELEVERD ``ZOALS DEZE IS'' EN ALLE
* UITDRUKKELIJK VERMELDE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT
* TOT, GARANTIES DAT HET PRODUCT VERHANDELBAAR IS EN GESCHIKT IS VOOR
* EEN BEPAALD DOEL, WORDEN VERWORPEN. ONDER GEEN VOORWAARDE ZIJN DE AUTEUR OF DEELNEMERS AANSPRAKELIJK
* VOOR ENIGE RECHTSTREEKSE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF SCHADE ALS
* GEVOLG VAN HET GEBRUIK (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANSCHAF VAN
* VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, UITVAL, EN VERLIES VAN GEGEVENS OF WINST; OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING) WAAR DAN OOK DOOR VEROORZAAKT EN
* VOLGENS ELKE THEORIE VAN VERANTWOORDELIJKHEID, HETZIJ CONTRACTUEEL,
* STRIKTE VERANTWOORDELIJKHEID OF BENADELING (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERS)
* UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS MELDING VAN DE MOGELIJKHEID
* VAN ZULKE SCHADE HEEFT PLAATSGEVONDEN.
*
* De Licentie- en verspreidingsvoorwaarden voor enige openbaar verkrijgbare
* versie of afgeleide van deze code mag niet worden gewijzigd. D.w.z. dat deze
* code niet zomaar mag worden gekopieerd en onder een andere Licentie geplaatst.
* [waaronder de GNU Public Licence.]
*/

 

Zlib Licentie
/* zlib.h -- interface van de 'zlib' algemene compressiebibliotheek
versie 1.2.3, 18 juli 2005

Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly en Mark Adler

Deze Software wordt geleverd 'zoals deze is' zonder enige uitdrukkelijk vermelde of
geïmpliceerde garantie. Onder geen voorwaarde zullen de auteurs
verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade welke voortvloeit uit het gebruik van deze Software.

Iedereen mag deze Software voor alle doeleinden gebruiken, inclusief
commerciële toepassingen, en deze gratis wijzigen en verspreiden,
met de volgende beperkingen:

1. De oorsprong van deze Software mag niet verkeerd worden voorgesteld; je mag
niet beweren dat jij de oorspronkelijke Software hebt geschreven. Als je deze
Software in een product gebruikt, wordt een erkenning daarvan in de
documentatie van het product op prijs gesteld, maar dit is niet verplicht.
2. Versies met gewijzigd bronmateriaal moeten duidelijk als zodanig zijn
gemarkeerd en mogen niet ten onrechte als de oorspronkelijke Software worden voorgesteld.
3. Dit bericht mag niet uit enige brondistributie worden verwijderd of gewijzigd.