English  French  German  Spanish  Portuguese  Italian  Russian  Polish  Danish  Norwegian  Dutch  Finnish  Swedish  Hungarian 

ELECTRONIC ARTS
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS
SPORE

Tämän käyttöoikeussopimuksen (“Sopimuksen”) osapuolia ovat käyttäjä ja Electronic Arts Inc. ("EA"). Sopimus määrittää käyttäjän käyttöoikeudet ohjelmistoon ja siihen liittyvään ohjemateriaaliin sekä päivityksiin ja korjaustiedostoihin, jotka korvaavat tai täydentävät ohjelmistoa ja joihin ei liity erillistä käyttöoikeutta (näistä käytetään yhteisesti nimitystä "Ohjelmisto").

Jos käyttäjä asentaa Ohjelmiston tai käyttää Ohjelmistoa, hän sitoutuu tämän Sopimuksen ehtoihin. Jos käyttäjä ei hyväksy Sopimuksen ehtoja, hänen ei pidä asentaa tai käyttää Ohjelmistoa. Sopimuksen 4. osassa määritetään tiedot, joita EA saattaa käyttää toimittaakseen käyttäjälle tuki- ja muita palveluita Ohjelmiston yhteydessä. Jos käyttäjä ei hyväksy tietojen käyttöä, hänen ei pidä asentaa tai käyttää Ohjelmistoa. JOS KÄYTTÄJÄ ASENTAA Ohjelmiston, hänen katsotaan täysin hyväksyvän alla olevat Sopimusehdot.

1. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja käyttöehdot.

A. Oikeuksien myöntäminen. Tämän ostotapahtuman myötä käyttäjä saa ja EA myöntää henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen oikeuden asentaa ja käyttää Ohjelmistoa henkilökohtaista, epäkaupallista tarkoitusta varten ainoastaan tässä Sopimuksessa ja asiaan liittyvässä dokumentaatiossa määritellyin tavoin. Käyttäjän saamat oikeudet vaativat tämän Sopimuksen noudattamista. Kaikki kaupallinen käyttö on kiellettyä. Käyttäjää nimenomaisesti kielletään myöntämästä Ohjelmistoon alilisenssiä sekä vuokraamasta, leasing-vuokraamasta tai muuten jakelemasta Ohjelmistoa tai Ohjelmiston käyttöoikeuksia muuten kuin siirtämällä, kuten kohdassa 3 on erikseen määritetty. Sopimuksen ehdot astuvat voimaan päivänä, jolloin käyttäjä asentaa Ohjelmiston tai muuten käyttää Ohjelmistoa, ja päättyvät päivänä, jolloin tapahtuu jompikumpi seuraavista: käyttäjä hankkiutuu eroon Ohjelmistosta tai EA irtisanoo tämän Sopimuksen. Käyttöoikeus päättyy välittömästi, jos käyttäjä yrittää kiertää Ohjelmiston teknisen suojauksen.
Tekninen suojaus. Ohjelmistossa on käytetty käytönhallinta- ja kopiointisuojaustekniikkaa. Ohjelmoinnin varmennukseen ja käyttöoikeuden vahvistukseen tarvitaan Internet-yhteys. Jos Internet-yhteyttä ei ole, käyttäjä ei voi käyttää Ohjelmistoa, ennen kuin Internet-yhteys muodostetaan ja käyttöoikeus vahvistetaan. Tämän Sopimuksen ensimmäinen käyttäjä saa asentaa ja varmentaa Ohjelmiston tiettyyn määrään tietokoneita, ja tietokoneiden sallittu määrä määräytyy tuotteen mukaan. Jos Ohjelmisto sallii verkkopalvelujen käytön, vain yksi Ohjelmiston kopio voi käyttää verkkopalveluja kerrallaan. Verkkopalveluiden käyttöön sekä Ohjelmiston päivitysten ja korjaustiedostojen lataamiseen saattaa liittyä muita ehtoja ja rekisteröintivaatimuksia. Verkkopalveluita voi käyttää ja päivityksiä ja korjaustiedostoja ladata vain lisensoidulla Ohjelmistolla. Jos käyttäjä poistaa teknisen suojauksen käytöstä tai yrittää muuten muuntaa teknistä suojausta, Ohjelmisto ei enää toimi oikein.

B. Rajoitukset. Käyttäjän oikeus käyttää Ohjelmistoa rajoittuu yllä esitettyyn käyttöoikeuteen, ja käyttäjä ei saa muuten kopioida, näyttää, jakaa, esittää, julkaista, muokata tai käyttää Ohjelmistoa tai mitään sen komponenttia eikä luoda siihen tai niihin perustuvia töitä. Käyttäjä ei saa tehdä Ohjelmistosta kopiota verkkoon, josta useat käyttäjät saattaisivat käyttää sitä. Käyttäjä ei saa siirtää Ohjelmistoa käytettäväksi verkossa, josta useat käyttäjät saattaisivat ladata sen. Käyttäjä ei saa poistaa tai muokata EA:n tavaramerkkejä tai tunnuksia eikä Ohjelmistoon tai muuhun sisältöön sisältyviä tekijänoikeuksiin tai lakeihin ja oikeuksiin liittyviä huomautuksia.

2. Immateriaaliset oikeudet.

A. Oikeuksien pidättäminen. Käyttäjä on ostanut Ohjelmiston käyttöoikeuden, ja oikeudet on määritetty tässä Sopimuksessa. Ellei Sopimuksessa ole toisin ilmoitettu, EA pidättää kaikki Ohjelmiston (mukaan lukien kaikkien hahmojen, tarinan, kuvien, valokuvien, animaatioiden, videoiden, musiikin, tekstien) omistus- ja muut oikeudet sekä kaikki näihin liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaaliset oikeudet. Tämä Sopimus on rajoitettu koskemaan EA:n ja sen lisenssinhaltijoiden immateriaalisia oikeuksia Ohjelmistoon, ja Sopimus ei sisällä oikeuksia muihin patentteihin tai immateriaaliseen omaisuuteen. Ellei sovellettavassa lainsäädännössä muuta todeta, käyttäjällä ei ole oikeutta purkaa tai hajottaa Ohjelmistoa millään tavalla eikä tutkia Ohjelmiston valmistustapaa. Käyttäjä ei saa poistaa, muuttaa tai peittää tuotteen tunnisteita, tekijänoikeustietoja tai muita immateriaalisen omistusoikeuden ilmoituksia Ohjelmistossa. EA omistaa kaikki omistus- ja muut oikeudet Ohjelmistoon, Ohjelmistoon sisältyviin otusten luontiin ja animointiin sekä taustojen ja videonauhojen luontiin liittyviin välineisiin sekä kaikkiin näillä välineillä muodostettuun sisältöön, mukaan lukien käyttäjän luomat Spore-otukset, jotka käyttäjä voi animoida ja tallentaa kuvina tai videoina käyttämällä Spore-otuseditoria. Käyttäjä saa luoda Spore-otuksia ja niihin liittyvää sisältöä vain käyttämällä Ohjelmiston ja Spore-otuseditorin mukana toimitettua sisältöä. Käyttäjä ei saa muokata Spore-otuksia millään muilla materiaaleilla, työkaluilla tai ohjelmilla. EA pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä tässä sopimuksessa.

B. Käyttäjän luomukset. Vastineeksi siitä, että käyttäjä saa käyttää Ohjelmistoa, ja siinä tapauksessa, että käyttäjän Ohjelmistoa käyttäessä muodostamat luomukset aiheuttavat tekijänoikeudellisia ongelmia, käyttäjä myöntää täten EA:lle yksinomaisen, päättymättömän, peruuttamattoman, täysin siirrettävän ja alisopimuksiin soveltuvan maailmanlaajuisen oikeuden käyttää käyttäjän luomuksia millä tahansa tavalla ja mihin tahansa tarkoitukseen SPORE-peleissä ja niihin liittyvissä tuotteissa, mukaan lukien oikeudet tuottaa uudelleen, kopioida, soveltaa, muokata, esittää, näyttää, lähettää tai muuten tuoda julkisuuteen millä tahansa tunnetulla tai tuntemattomalla tavalla, ja jakaa käyttäjän luomuksia ilman erillistä ilmoitusta tai minkäänlaisia korvauksia käyttäjälle koko sen ajan, mikä immateriaaliselle omistusoikeudelle on määritetty asiaankuuluvissa laeissa ja kansainvälisissä sopimuksissa. Käyttäjä luopuu täten kaikista moraalisista oikeuksistaan tekijyyteen, julkaisuun, maineeseen tai ansioksi lukemiseen, mitä tulee EA:n ja muiden pelaajien käyttämiin kohteisiin Ohjelmiston ja niihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden yhteydessä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Mainittujen oikeuksien myöntäminen EA:lle ja yllä oleva moraalisten oikeuksien luovutus jäävät voimaan, vaikka tämä Sopimus purettaisiin. Yllä olevaa rajoittamatta esitetään esimerkkitapauksena, että jos käyttäjä luo Spore-otuksen ja siirtää sen verkkoon (EA:n hyväksynnän saatuaan) kolmatta osapuolta edustavan EA:n yhteistyökumppanin sivustolle tuotteiden (esimerkiksi T-paitojen) luomista varten, käyttäjä hyväksyy, että kuka tahansa voi tehdä samanlaisia tai erilaisia kauppatavaroita käyttämällä käyttäjän Ohjelmistolla luomaa Spore-otusta tai muuta sisältöä, ja käyttäjälle ei tällöin tarvitse ilmoittaa asiasta, käyttäjää ei tarvitse ilmoittaa sisällön tekijäksi eikä käyttäjälle tarvitse maksaa korvauksia.

3. Siirtäminen. Käyttäjä voi yhden kerran siirtää pysyvästi kaikki Ohjelmiston asennus- ja käyttöoikeudet toiselle yksityishenkilölle tai juridiselle henkilölle, jos seuraavat ehdot täyttyvät: (a) Ohjelmiston käyttämä tekninen suojaus tukee oikeuksien siirtämistä; (b) käyttäjä siirtää myös tämän Sopimuksen ja kaikki Ohjelmiston kopiot; (c) käyttäjä ei säilytä itsellään ainuttakaan Ohjelmiston kopiota, korjaustiedostoa, päivitystä tai uudempaa versiota; ja (d) vastaanottava osapuoli hyväksyy tämän Sopimuksen ehdot. Käyttäjä ei ehkä voi siirtää oikeutta päivitysten vastaanottamiseen tai dynaamisesti toimitettavaan sisältöön tai oikeutta käyttää EA:n verkkopalveluita Ohjelmiston yhteydessä. Käyttäjä ei ehkä voi siirtää Ohjelmistoa, jos hän on tämän Sopimuksen mukaisesti jo varmentanut Ohjelmiston sallittuun enimmäismäärään tietokoneita. Sopimuksen myöhemmät vastaanottajat eivät ehkä voi varmentaa Ohjelmistoa toisiin tietokoneisiin. EA saattaa vaatia, että Ohjelmiston käyttäjä rekisteröi Ohjelmiston verkossa, jotta Ohjelmistoa voi käyttää, ja/tai ostaa uuden käyttöoikeuden. HUOLIMATTA EDELLÄ MAINITUSTA KÄYTTÄJÄLLÄ EI OLE OIKEUTTA SIIRTÄÄ OHJELMISTON ENNAKKOJULKAISTUJA KOPIOITA.

4. Tietojen käytön hyväksyminen. Teknistä suojausta, ohjelmistopäivitysten välitystä, dynaamisesti tuotettua sisältöä, tuotetukea, verkkopelaamista ja muita käyttäjäpalveluita varten käyttäjä hyväksyy, että EA ja sen toimipisteet voivat kerätä, käyttää, varastoida ja välittää teknisiä ja muita tietoja, joiden perusteella tietokone (IP-osoite ja laitteistotunniste mukaan lukien), käyttöjärjestelmä, sovellusohjelmisto ja lisälaitteet ovat tunnistettavissa. EA ja sen toimipisteet voivat käyttää näitä tietoja myös koostetietoina, jolloin käyttäjää ei tunnisteta, tuotteiden ja palveluiden parantamiseen, ja anonyymeja koostetietoja saatetaan jakaa myös palveluntarjoajina toimivien kolmansien osapuolien kanssa.

5. Tietojen julkisen esityksen hyväksyminen. Jos käyttäjä osallistuu verkkopalveluihin, kuten verkkopeleihin tai sisällön lataamiseen ja siirtämiseen, EA ja sen toimipisteet saattavat myös kerätä, käyttää, varastoida ja esittää julkisesti peliin liittyviä tilastotietoja (kuten pistetuloksia, pistetaulukoita ja saavutuksia) tai esittää sisältöä, jonka käyttäjä tai joku muu pelaaja on luonut ja antanut jaettavaksi. Tietoja, joiden perusteella käyttäjä on tunnistettavissa, kerätään, käytetään, säilytetään ja välitetään EA:n tietosuojakäytännön (privacy.ea.com) mukaisesti.

6. Purkaminen. Tämä Sopimus on voimassa, kunnes se puretaan. Sopimuksen mukaiset Käyttäjän oikeudet päättyvät välittömästi ja automaattisesti ilman erillistä EA:n lähettämää ilmoitusta, jos käyttäjä ei noudata Sopimuksen kaikkia ehtoja. Käyttäjän on lopetettava kaikki Ohjelmiston käyttö ja tuhottava kaikki hallussaan tai hallinnassaan olevat Ohjelmiston kopiot pian Sopimuksen irtisanomisen jälkeen. Sopimuksen irtisanominen ei rajoita EA:n muita lakisääteisiä tai oikeudenmukaisia oikeuksia. Tämän Sopimuksen kohdat 5–10 pysyvät voimassa, vaikka Sopimus purettaisiin tai Sopimus päättyisi mistä tahansa syystä.

7. Tallennusvälinettä koskeva rajoitettu takuu. OHJELMISTON MUKANA TOIMITETUN TALLENNUSVÄLINEEN RAJOITETTU TAKUU ON OHJELMISTON MUKANA TOIMITETUSSA OHJEKIRJASSA, JA SE ON LIITETTY TÄHÄN SOPIMUKSEEN VIITTEENÄ. TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN NOJALLA KÄYTTÄJÄLLE MYÖNNETÄÄN TIETYT LAILLISET OIKEUDET. KÄYTTÄJÄLLÄ SAATTAA MYÖS OLLA SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN MUITA OIKEUKSIA, JOTKA MÄÄRÄYTYVÄT VALTION MUKAAN.

8. Muiden takuiden poissulkeminen. LUKUUN OTTAMATTA TUOTTEEN OHJEKIRJASSA ESITETTYÄ TALLENNUSVÄLINETTÄ KOSKEVAA RAJOITETTUA TAKUUTA JA SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ EI MUUTA JOHDU, OHJELMISTO TOIMITETAAN KÄYTTÄJÄLLE ”SELLAISENAAN” MAHDOLLISINE VIKOINEEN, ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, JA VASTUU KÄYTÖSTÄ JOHTUVISTA RISKEISTÄ ON KÄYTTÄJÄLLÄ. TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN JA SUORITUSKYKYYN LIITTYVÄT RISKIT JÄÄVÄT KOKONAAN KÄYTTÄJÄN VASTUULLE. EA JA EA:N LISENSSINHALTIJAT (JOISTA KÄYTETÄÄN YHTEISESTI NIMITYSTÄ ”EA” TÄSSÄ OSIOSSA JA OSIOSSA 8) KIISTÄVÄT KAIKKI OHJELMISTOON LIITTYVÄT NIMENOMAISESTI ILMAISTUT, OLETETUT JA LAINMUKAISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT JA VASTUUT TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, TAVARAN TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA TAI SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ TAKUUT KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA SEKÄ (MAHDOLLISET) VASTUUT, JOTKA AIHEUTUVAT KAUPANKÄYNNISTÄ TAI KÄYTÖSTÄ. EA EI VASTAA SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ VOI NAUTTIA OHJELMISTOSTA HÄIRIÖTTÄ, ETTÄ OHJELMISTO VASTAA KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSIA, ETTÄ OHJELMISTON TOIMINTA ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ TAI ETTÄ OHJELMISTO ON YHTEENSOPIVA KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTON KANSSA TAI ETTÄ OHJELMISTON MAHDOLLISET VIRHEET KORJATAAN. MIKÄÄN SUULLINEN TAI KIRJALLINEN EA:LTA TAI SEN EDUSTAJILTA SAATU TIETO EI OIKEUTA TAKUUSEEN. KOSKA JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI TIETTYJEN TAKUIDEN TAI KULUTTAJIEN LAINMUKAISTEN OIKEUKSIEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ.

9. Vahingonkorvausvastuun rajoitus. SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ EI MUUTA JOHDU, EA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN HENKILÖVAHINGOISTA, OMAISUUSVAHINGOISTA, MENETETYISTÄ TULOISTA, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN KUSTANNUKSISTA TAI MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ TAI RANGAISTUKSEN ALAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT MILLÄÄN TAVALLA TÄHÄN SOPIMUKSEEN TAI OHJELMISTOON OIKEUDENLOUKKAUKSEN (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNNIN), SOPIMUKSEN, ANKARAN VASTUUN TAI MUUN SYYN TAKIA, VAIKKA EA:LLE OLISI ILMOITETTU VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. KOSKA JOTKIN LAINSÄÄDÄNTÖALUEET EIVÄT SALLI KUOLEMAN, HENKILÖVAHINKOJEN, VILPILLISTEN VÄÄRIEN TIETOJEN, TIETTYJEN TARKOITUKSELLISTEN TAI TUOTTAMUKSELLISTEN TEKOJEN TAI TIETTYJEN SÄÄDÖSTEN RIKKOMISEN AIHEUTTAMAN VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITTAMISTA TAI VÄLILLISTEN TAI SATUNNAISTEN VAHINKOJEN VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITTAMISTA, EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI KOSKE KAIKKIA VAHINKOJA. EA:n koko vahingonkorvausvastuu kaikista vahingoista ei missään tapauksessa (ellei sovellettavassa lainsäädännössä toisin vaadita) ylitä käyttäjän Ohjelmistosta maksamaa summaa.

10. Vahingonkorvausvastuun rajoitus ja muiden takuiden poissulkeminen ovat tämän Sopimuksen ehtoja. Käyttäjä hyväksyy, että tämän Sopimuksen vahingonkorvausvastuuta rajoittavat ehdot ovat Sopimukseen ehdottomasti liittyviä ehtoja. Edellä mainitut vahingonkorvausvastuun rajoitukset ovat voimassa, vaikka edellä mainittu tallennusvälineen rajoitettuun takuuseen liittyvä takuu ei vastaisi tarkoitustaan.

11. Sopimuksen osien poistaminen ja voimassaolo. Jos jokin tämän Sopimuksen osa on sovellettavan lainsäädännön mukaan laiton tai sellainen, ettei sitä voida panna voimaan, Sopimuksen kyseinen osa muutetaan vastaamaan alkuperäisiä ehtoja mahdollisimman tarkasti, ja tämän Sopimuksen kaikki muut ehdot pysyvät voimassa sellaisinaan.

12. Yhdysvaltain hallituksen rajoitetut oikeudet. Seuraava ehto koskee Yhdysvaltain hallituksen palveluksessa olevia käyttäjiä. Tämän Sopimuksen yhteydessä toimitettu Ohjelmisto on täysin kehitetty yksityisillä varoilla, kuten on määritetty FAR-säädöksen osiossa 2.101, DFARS-säädöksen osiossa 252.227-7014(a)(1) ja DFARS-säädöksen osiossa 252.227-7015 (tai näiden vastaavissa tai seuraavissa säädöksissä), ja toimitetaan ”kaupankäynnin kohteena”, ”kaupallisena tietokoneohjelmistona” ja/tai ”kaupallisen tietokoneohjelmiston ohjemateriaalina”. DFARS-säädöksen osion 227.7202 ja FAR-säädöksen osion 12.212 mukaisesti ja Yhdysvaltain liittovaltion lainsäädännön vaatimissa määrin FAR-säädöksen osiossa 52.227-19 (tai näiden vastaavissa tai myöhemmissä säädöksissä) määritettyjen rajoitettujen vähimmäisoikeuksien mukaan Yhdysvaltain hallituksen suorittama tai sille suoritettu käyttö, muunnokset, jäljentäminen, julkaisu, esitys, näyttö, paljastaminen tai jakelu määrätään pelkästään tämän Sopimuksen perusteella ja kielletään muuten kuin tämän Sopimuksen erikseen sallimissa määrin.

13. Sakkotuomio. Käyttäjä hyväksyy, että tämän Sopimuksen rikkominen saattaa aiheuttaa EA:lle sellaista korjaamatonta vahinkoa, jota ei voi korvata rahallisella hyvityksellä, joten EA:lla on oikeus hakea oikeudenmukaista korvausta EA:n mahdollisten tässä mainittujen tai lainmukaisten oikeuksien lisäksi.

14. Sovellettava laki. Tähän Sopimukseen sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja niin kuin kyseisiä lakeja sovelletaan sopimuksissa, jotka määrätään Kalifornian asukkaiden kesken Kaliforniassa toteutettaviksi. Ellei EA ole erikseen kirjallisesti ilmoittanut muuta tai ellei paikallisessa lainsäädännössä toisin ilmoiteta, Sopimuksen aihealueeseen liittyvä ainoa lainsäädäntöalue on Kalifornian osavaltion tuomioistuin, jonka oikeusalueella EA:n ensisijainen liiketoimintapaikka on. Molemmat osapuolet tunnustavat näiden oikeusistuimien määräysvallan ja hyväksyvät, että kanteen voi nostaa tässä esitetyllä tavalla tai muuten Kalifornian tai osavaltion lain mukaan. Osapuolet hyväksyvät, että YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehty yleissopimus (Wien, 1980) ei päde tähän Sopimukseen tai mihinkään tästä Sopimuksesta aiheutuvaan riitatilanteeseen tai oikeustoimeen.

15. Vienti. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Yhdysvaltain vientirajoituksia koskevia lakeja ja hyväksyy sen, että Ohjelmistoa ei siirretä sellaiseen valtioon, jonne siirtäminen on tällaisissa laissa kielletty, ilman erikseen hankittua tarvittavaa hallituksen lupaa. Käyttäjä vakuuttaa, ettei hän ole sellainen henkilö, jonka kanssa EA ei saa sovellettavan lainsäädännön mukaan harjoittaa liiketoimintaa.

16. Sopimuksen kattavuus. Tämä Sopimus sisältää kaiken sen, mitä käyttäjän ja EA:n välillä on sovittu Ohjelmistosta, ja Sopimus syrjäyttää kaikki kyseiseen aiheeseen liittyvät aiemmat tai tämänhetkiset tulkinnat. Sopimuksen muutokset tai lisäykset eivät ole sitovia, elleivät ne ole kirjallisia ja EA:n allekirjoittamia. Jos jompikumpi osapuoli jättää jonkin tässä ilmoitetun oikeuden käyttämättä tai viivyttää oikeuden käyttämistä, ei tämä luovu oikeuksistaan, eikä minkään oikeuden yksittäinen tai osittainen käyttö estä minkään tässä ilmoitetun oikeuden myöhempää käyttöä. Jos tämän Sopimuksen ja ostoehtojen tai muiden ehtojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan tämän Sopimuksen ehtoja.

Open SSL -lisenssi
Tämä on kopio CVS-varastossa olevasta nykyisestä lisenssitiedostosta.

LISENSSIT
=========

OpenSSL-sovellusta koskevat molemmat lisenssit: sekä OpenSSL-lisenssi että alkuperäinen SSLeay-lisenssi. Molemmat lisenssitekstit ovat alla. Molemmat lisenssit ovat BSD-tyylisiä Open Source -lisenssejä. Mikäli OpenSSL-lisensseistä on epäselvyyttä, voit tiedustella asiaa osoitteesta openssl-core@openssl.org.

OpenSSL-lisenssi
-------------------------

/* =============================================================
* Tekijänoikeudet (c) 1998–2007 The OpenSSL Project. Kaikki oikeudet
* pidätetään.
*
* Jakaminen ja käyttö alkuperäiskoodin tai binaarilukujen muodossa,
* muokattuna tai muokkaamattomana, sallitaan seuraavissa olosuhteissa:
*
* 1. Alkuperäiskoodin jakamisen yhteydessä esitetään yllä mainitut
* tekijänoikeustiedot, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke.
*
* 2. Jos sovellusta jaetaan binaarisessa muodossa, ohjemateriaalin ja/tai muun
* jaetun materiaalin yhteydessä on esitettävä yllä mainitut tekijänoikeustiedot,
* nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke.
*
* 3. Kaikessa mainosmateriaalissa, jonka yhteydessä mainitaan jokin tämän
* sovelluksen toiminnoista tai käyttötavoista, tulee esittää seuraava ilmoitus:
* "Tämä tuote sisältää ohjelmistoa, jonka on kehittänyt OpenSSL Project
* käytettäväksi OpenSSL Toolkit -sovelluksessa. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. Ilman kirjallista erillislupaa nimiä OpenSSL Toolkit ja OpenSSL Project ei
* saa käyttää edistämään tai mainostamaan tästä ohjelmistosta kehitettyjä
* tuotteita. Kirjallista lupaa voi anoa osoitteesta openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Sovelluksesta kehiteltyjä tuotteita ei saa kutsua OpenSSL-tuotteiksi eikä
* termi OpenSSL saa esiintyä tuotteen nimessä ilman OpenSSL Projectin
* kirjallista lupaa.
*
* 6. Jos sovellusta levitetään missä muodossa tahansa, sen yhteydessä tulee
* säilyttää seuraava ilmoitus:
* "Tämä tuote sisältää ohjelmistoa, jonka on kehittänyt OpenSSL Project
* käytettäväksi OpenSSL Toolkit -sovelluksessa.
*
* OpenSSL PROJECT LUOVUTTAA TÄMÄN SOVELLUKSEN
* KÄYTETTÄVÄKSI SELLAISENA KUIN SE ON, JA SOVELLUSTA EIVÄT
* KOSKE MITKÄÄN SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT MUKAAN LUKIEN
* MUUN MUASSA KAIKKI TAKUUT SOVELLUKSEN SOVELTUVUUDESTA
* KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN
* TARKOITUKSEEN. OpenSSL PROJECT TAI SEN YHTEISTYÖKUMPPANIT
* EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA,
* EPÄSUORISTA, SATTUMANVARAISISTA, ERITYISISTÄ, RANGAISTUKSEN
* LUONTEISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MUUN
* MUASSA KORVAAVIEN PALVELUJEN TAI TUOTTEIDEN HANKKIMINEN,
* KÄYTÖN ESTYMINEN, TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYS TAI
* LIIKETOIMIEN KESKEYTYMINEN), JOTKA OVAT JOLLAKIN TAPAA
* SEURAUSTA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA KYSEESSÄ
* OLISI SOPIMUSTOIMI, SUORA VASTUUNALAISUUS TAI
* OIKEUDENLOUKKAUS (MUKAAN LUKIEN TAHALLINEN
* HUOLIMATTOMUUS JA MUUT TAPAUKSET) TAI TAPAUS, JOSSA
* VAHINGONMAHDOLLISUUDESTA ON ILMOITETTU.
* =============================================================
*
* Tässä tuotteessa käytetyn salaussovelluksen on kirjoittanut Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). Tuotteessa käytetyn ohjelmiston on kirjoittanut Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/

Alkuperäinen SSLeay-lisenssi
-----------------------------------------

/* Tekijänoikeudet (C) 1995 - 1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* Kaikki oikeudet pidätetään.
*
* Tämän SSL-sovelluksen kehitti Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* Sovellus on kehitetty toimimaan Netscapes SSL:n kanssa.
*
* Ohjelmakirjastoa voi käyttää ilmaiseksi kaupallisiin ja epäkaupallisiin
* tarkoituksiin, kunhan seuraavia ehtoja noudatetaan. Seuraavat ehdot pätevät
* kaikkeen sovelluksen mukana seuraavaan lähdekoodiin, olipa kyseessä sitten
* RC4-, RSA-, lhash-, DES- tai muu koodi; ei siis pelkkään SSL-koodiin. Samat
* tekijänoikeusehdot koskevat myös sovelluksen mukana toimitettua SSL-
* materiaalia, paitsi että näiden oikeuksien haltija on Tim Hudson
* (tjh@cryptsoft.com).
*
* Tekijänoikeudet ovat Eric Youngin omaisuutta, ja mitään koodiin sisällytettyjä
* tekijänoikeustiedotteita ei saa poistaa.
* Jos sovellusta käytetään osana tuotetta, Eric Young tulee mainita tiettyjen
* ohjelmakirjaston osuuksien tekijänä.
* Maininnaksi riittää asiasta ilmoittava teksti ohjelmaa käynnistettäessä tai
* tuotteen mukana seuraavassa ohjemateriaalissa (verkkomateriaalissa tai
* tekstimuodossa).
*
* Jakaminen ja käyttö alkuperäiskoodin tai binaarilukujen muodossa,
* muokattuna tai muokkaamattomana, sallitaan seuraavissa olosuhteissa:
* 1. Alkuperäiskoodin jakamisen yhteydessä esitetään tekijänoikeustiedot, nämä
* ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke.
* 2. Jos sovellusta jaetaan binaarisessa muodossa, ohjemateriaalin ja/tai muun
* jaetun materiaalin yhteydessä on esitettävä yllä mainitut tekijänoikeustiedot,
* nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke.
* 3. Kaikessa mainosmateriaalissa, jonka yhteydessä mainitaan jokin tämän
* sovelluksen toiminnoista tai käyttötavoista, tulee esittää seuraava ilmoitus:
* "Tässä tuotteessa käytetyn salaussovelluksen on kirjoittanut Eric Young
* (eay@cryptsoft.com)"
* Sanaa salaussovellus ei tarvitse mainita, jos käytetyt ohjelmakirjaston
* sovellukset eivät liity salaukseen.
* 4. Jos sovellushakemistosta (sovelluskoodista) otetaan käyttöön Windows-
* kohtaista koodia (tai Windows-kohtaisen koodin johdannainen), tulee
* tekijänoikeustietoihin lisätä seuraava ilmoitus:
* Tuotteessa käytetyn ohjelmiston on kirjoittanut Tim Hudson
* (tjh@cryptsoft.com).
*
* ERIC YOUNG PROJECT LUOVUTTAA TÄMÄN SOVELLUKSEN
* KÄYTETTÄVÄKSI SELLAISENA KUIN SE ON, JA SOVELLUSTA EIVÄT
* KOSKE MITKÄÄN SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT MUKAAN LUKIEN
* MUUN MUASSA KAIKKI TAKUUT SOVELLUKSEN SOVELTUVUUDESTA
* KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN
* TARKOITUKSEEN. OHJELMAN TEKIJÄ TAI HÄNEN
* YHTEISTYÖKUMPPANINSA EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE
* VASTUUSSA MILLÄÄN TAVALLA AIHEUTUNEISTA SUORISTA,
* EPÄSUORISTA, SATTUMANVARAISISTA, ERITYISISTÄ, RANGAISTUKSEN
* LUONTEISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MUUN
* MUASSA KORVAAVIEN PALVELUJEN TAI TUOTTEIDEN HANKKIMINEN,
* KÄYTÖN ESTYMINEN, TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYS TAI
* LIIKETOIMIEN KESKEYTYMINEN), JOTKA OVAT JOLLAKIN TAPAA
* SEURAUSTA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA KYSEESSÄ
* OLISI SOPIMUSTOIMI, SUORA VASTUUNALAISUUS TAI
* OIKEUDENLOUKKAUS (MUKAAN LUKIEN TAHALLINEN
* HUOLIMATTOMUUS JA MUUT TAPAUKSET) TAI TAPAUS, JOSSA
* VAHINGONMAHDOLLISUUDESTA ON ILMOITETTU.
*
* Kaikkien julkisesti saatavilla olevien koodiversioiden tai -johdannaisten
* lisenssin tai jakeluehtojen muuttaminen on kiellettyä. Toisin sanoen tätä koodia
* ei saa kopioida ja siirtää toisen jakelulisenssin yhteyteen [mukaan lukien
* julkinen GNU-lisenssi].
*/

 

a. Zlib-lisenssi
/* zlib.h -- yleiskäyttöön tarkoitetun pakkauskirjaston "zlib" käyttöliittymä
versio 1.2.3, 18.7.2005

Tekijänoikeudet (C) 1995 - 2005 Jean-loup Gailly ja Mark Adler

Ohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan", ilman nimenomaisesti ilmaistua tai
oletettua takuuta tai vastuuta. Tekijät eivät missään tapauksessa ole vastuussa
mistään vahingoista, jotka aiheutuvat tämän ohjelmiston käytöstä.

Tätä ohjelmistoa saa vapaasti käyttää mihin tahansa tarkoitukseen, myös
kaupallisissa sovelluksissa, ja ohjelmistoa saa muokata ja jakaa vapaasti,
kunhan seuraavia rajoituksia noudatetaan:

1. Ohjelmiston alkuperästä ei saa antaa virheellistä kuvaa; käyttäjä ei saa
väittää kirjoittaneensa alkuperäistä ohjelmistoa. Jos ohjelmaa käytetään
tuotteessa, tuotteen ohjemateriaalissa olevaa lähdemainintaa arvostettaisiin,
mutta se ei ole pakollinen.
2. Muokatut lähdeversiot on selkeästi merkittävä muokatuiksi, ja niitä ei saa
esittää alkuperäisenä ohjelmistona.
3. Tätä ilmoitusta ei saa poistaa jaetusta lähteestä eikä ilmoitusta saa muokata.