English  French  German  Spanish  Portuguese  Italian  Russian  Polish  Danish  Norwegian  Dutch  Finnish  Swedish  Hungarian 

ELECTRONIC ARTS
LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER
FOR SPORE

Denne lisensavtalen for sluttbruker (“avtalen”) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. ("EA"). Denne avtalen styrer din bruk av programvaren og all relatert dokumentasjon, samt oppdateringer og oppgraderinger som erstatter eller supplementer programvaren og som ikke distribueres med en separat lisens (fellesbetegnelse “programvaren”).

Når du installerer eller bruker programvaren, sier du deg enig i at du er bundet av denne avtalen. Hvis ikke du er enig i alle vilkårene i avtalen, må du ikke installere eller bruke programvaren. Del 4 under beskriver opplysningene EA kan bruke for å yte tjenester og støtte til deg i forbindelse med programvaren. Hvis ikke du sier deg enig i bruken av disse opplysningene, må du ikke installere eller bruke programvaren. HVIS DU INSTALLERER programvaren, er vilkår og betingelser tilknyttet avtalen fullt ut godtatt av deg.

1. Skriftlig overdragelse av lisens og betingelser for bruk.

A. Skriftlig overdragelse av lisens. I kraft av dette kjøpet får du av EA en personlig, ikke-eksklusiv lisens til å installere og benytte deg av programvaren på personlig, ikke-kommersielt vis, utelukkende som beskrevet i denne lisensavtalen og tilhørende dokumentasjon. Rettighetene dine er avhengige av at du følger denne avtalen. All form for kommersiell bruk er forbudt. Du skal ikke underlisensiere, leie ut eller på annen måte distribuere programvaren eller rettighetene til å bruke programvaren, bortsett fra ved overføring som er beskrevet i paragraf 3 under. Varigheten til lisensavtalen starter dagen du installerer eller på annen måte bruker programvaren, og opphører på det tidligste av følgende tidspunkter: 1) at du kvitter deg med programvaren eller 2) at EA annullerer lisensen. Lisensen din annulleres øyeblikkelig hvis du prøver å omgå den tekniske kopibeskyttelsen for programvaren.

B. Begrensninger. (a) Din rett til å bruke programvaren er begrenset av det ovenstående, og du skal ikke på andre måter kopiere, vise frem, distribuere, fremføre, publisere, modifisere, eller bruke programvaren eller deler av den. Du skal ikke kopiere programvaren på et nettverk der den kan brukes av flere brukere. Du skal ikke gjøre programvaren tilgjengelig på et nettverk der den kan lastes ned av flere brukere. Du skal ikke fjerne eller endre EAs varemerker eller logoer eller juridiske merknader inkludert i programvaren eller relaterte materialer.

2. Immateriell opphavsrett.

A. Reservering av rettigheter. Du har kjøpt en lisens til programvaren og rettighetene dine er regulert av denne avtalen. Bortsett fra det som er eksplisitt lisensiert til deg i henhold til denne avtalen, beholder EA alle rettighetene til programvaren (inkludert alle figurer, historier, bilder, fotografier, animasjoner, videoer, musikk og tekst) og alle assosierte opphavsretter, varemerker og annen immateriell eiendom som følger med. Denne lisensen gjelder kun immateriell eiendom tilhørende EA og lisenstilbydere som har rettigheter i programvaren og inkluderer ikke rettigheter til andre patenter eller annen immateriell eiendom. Så langt det er mulig i henhold til gjeldende lovverk skal du ikke dekompilere, ta fra hverandre eller drive baklengs utvikling på programvaren på noen måte. Du skal ikke fjerne, endre eller skjule produktidentifikasjoner, merknader om opphavsrett eller andre merknader om immateriell eiendom i programvaren. EA eier alle rettigheter og interesser i programvaren og elementene som er inkludert i programvaren for å bygge og animere skapninger og for å lage bakgrunner og videoer, i tillegg til alle avledede produkter som lages ved hjelp av disse elementene, inkludert Spore-skapninger du lager, animerer og tar bilder eller video av ved hjelp av Skapningsskaperen til Spore. Du skal bare bruke elementene som følger med programvaren og Skapningsskaperen til Spore for å lage Spore-skapninger og relaterte elementer. Du skal ikke modifisere Spore-skapningene ytterligere med andre materialer, verktøy eller programmer. Alle rettigheter som ikke er eksplisitt uttrykt her, tilhører EA.

B. Dine bidrag. I bytte mot at du får bruke programvaren, og hvis bidragene dine gjennom bruk av programvaren fører til tvister vedrørende opphavsrett, gir du herved EA en eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, fullt overførbar og underlisensierbar global rett og lisens til å bruke bidragene dine på hvilken som helst måte og med hvilket som helst formål i programvaren og relaterte produkter, inkludert retten til å reprodusere, kopiere, tilpasse, modifisere, fremføre, vise, publisere, kringkaste, sende eller på annen kjent eller ukjent måte kommunisere og distribuere bidragene dine uten varsel eller kompensasjon av noen type til deg for hele varigheten av bruken i henhold til gjeldende lover om immateriell opphavsrett og internasjonale konvensjoner. Du sier herved fra deg alle moralske rettigheter til eierskap, publisering, rykte eller kjennetegn i forhold til EAs og andre spilleres bruk av bidragene i forbindelse med programvaren og relaterte produkter i henhold til gjeldende lov. Lisensen du gir EA og fraskrivelsen av moralske rettigheter over, skal gjelde selv om denne lisensavtalen opphører. For eksempel, og uten å begrense det foregående, hvis du lager en Spore-skapning og laster den opp (i henhold til avtalen med EA) til en av sidene til partnerne til EA for å lage effekter (som T-skjorter e.l.), sier du deg enig i at alle andre personer kan lage den samme eller en annen effekt ved hjelp av Spore-skapningen eller andre elementer du har laget med programvaren uten kompensasjon til deg, uten å kreditere deg og uten å si fra til deg.

3. Overføring. Du kan foreta en permanent engangsoverføring av alle rettighetene dine til å installere og bruke programvaren til et annet individ eller en juridisk enhet under forutsetning av: (a) at den tekniske kopibeskyttelsen som brukes av programvaren støtter en slik overføring, (b) at du også overfører denne lisensen og alle kopier av programvaren, (c) at du ikke beholder noen kopier av programvaren, oppgraderinger, oppdateringer eller tidligere versjoner og (d) at mottaende part godtar vilkårene i denne lisensen. Det kan hende du ikke kan overføre rettighetene til å motta oppdateringer og dynamisk innhold eller rettigheten til å bruke EAs nettjenester i forbindelse med programvaren. Det kan hende du ikke kan overføre programvaren på grunn av at du allerede har brukt opp lisensvilkårene ved å autentisere programvaren på maksimalt antall maskiner. Det kan hende at den som overtar lisensen ikke kan autentisere programvaren på flere maskiner. EA kan komme til å kreve at sluttbruker av programvaren registrerer programvaren på nettet som en del av betingelsene for bruk. UTEN Å TA HENSYN TIL DET FOREGÅENDE, SKAL DU IKKE OVERFØRE FORHÅNDSKOPIER AV PROGRAMVAREN.

4. Samtykke i bruk av data. For å gjøre det enklere å bruke tekniske kopibeskyttelsesinnretninger og levere programvareoppdateringer og dynamisk innhold, produktstøtte og andre tjenester til deg (inkludert nettspill), sier du deg enig i at EA og EAs partnere kan innhente, bruke, lagre og sende teknisk og relatert informasjon som identifiserer datamaskinen din (inkludert IP-adressen og maskinvareidentifikasjonen), operativsystemet, programvare og ekstrautstyr. EA og EAs partnere kan også bruke denne informasjonen samlet, i en form som ikke identifiserer deg, for å forbedre produktene og tjenestene våre. Vi kan også dele samlede anonyme data med tredjepartsleverandører.

5. Samtykke til offentliggjøring av opplysninger. Hvis du benytter nettjenester, som spill for flere spillere eller nedlasting og opplasting av innhold, kan EA og EAs partnere også samle inn, bruke, lagre og offentliggjøre statistiske data om selve spillet (som poengsummer, rangeringer og prestasjoner) eller identifisere innhold som lages og deles med andre spillere av deg. Data som identifiserer deg samles inn, brukes, lagres og oversendes i henhold til EAs personvernregelverk. Dette finner du på privacy.ea.com.

6. Opphør. Denne lisensen er i kraft helt til den blir avsluttet. Rettighetene dine i forhold til denne lisensen opphører øyeblikkelig og uten varsel fra EA hvis ikke du følger betingelsene og vilkårene i lisensavtalen. Når avtalen brytes, skal du øyeblikkelig slutte å bruke programvaren og ødelegge alle kopier av programvaren du har og disponerer. Avtalebruddet vil ikke begrense noen av de andre rettighetene EA har i henhold til denne avtalen eller i henhold til loven. Avsnittene 5-10 i denne avtalen skal fortsette å gjelde, selv om denne avtalen skulle komme til å utløpe, uavhengig av grunnen til utløpet.

7. Begrenset garanti for lagringsmedier. DEN BEGRENSEDE GARANTIEN SOM GJELDER LAGRINGSMEDIET PROGRAMVAREN LEVERES PÅ FINNER DU I BRUKERVEILEDNINGEN SOM BLE LEVERT MED PROGRAMVAREN OG ER INKORPORERT HER FOR REFERANSE. DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER. DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER UNDER GJELDENDE LOKALT LOVVERK. DETTE VIL VARIERE FRA JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON.

8. Ansvarsfraskrivelse i henhold til garanti. MED UNNTAK AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN SOM GJELDER LAGRINGSMEDIET SOM ER BESKREVET I BRUKERVEILEDNINGEN TIL PROGRAMVAREN, OG SÅ LANGT DET ER MULIG I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVVERK, LEVERES PROGRAMVAREN "SOM DEN ER", MED ALLE FEIL, UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, OG DU BRUKER DEN HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. ALT ANSVAR FOR KVALITET OG YTELSE LIGGER HOS DEG. EA OG EAS LISENSTILBYDERE (SAMLEBETEGNELSE “EA” I DENNE DELEN OG DEL 8) FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR OG GIR INGEN EKSPLISITTE, IMPLISITTE ELLER LOVREGULERTE GARANTIER, INKLUDERT IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET, TILSTREKKELIG KVALITET, EGNETHET TIL BESTEMTE FORMÅL OG BEGRENSNING AV TREDJEPARTSRETTIGHETER, OG GARANTIER SOM HAR MED FORRETNINGER, BRUK OG HANDELSPRAKSIS Å GJØRE. EA GIR INGEN GARANTIER I FORHOLD TIL FAKTORER SOM KAN PÅVIRKE HVOR FORNØYD DU ER MED PROGRAMVAREN, AT PROGRAMVAREN SVARER TIL FORVENTNINGENE, AT BRUK AV PROGRAMVAREN VIL FOREGÅ UAVBRUTT ELLER UTEN FEIL, AT PROGRAMVAREN ER KOMPATIBEL MED TREDJEPARTSPROGRAMVARE ELLER AT EVENTUELLE FEIL I PROGRAMVAREN VIL BLI RETTET. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER NOEN RÅD SOM ER GITT AV EA ELLER EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR EA GIR GARANTI. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUDERING ELLER BEGRENSNING AV IMPLISITTE BEGRENSNINGER I DE LOVFESTEDE RETTIGHETENE TIL FORBRUKEREN, SÅ DET KAN HENDE AT DET OVENSTÅENDE IKKE GJELDER DEG.

9. Begrensning av erstatningsansvar. SÅ LANGT DET ER MULIG I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, SKAL IKKE EA I NOE TILFELLE VÆRE ERSTATNINGSPLIKTIG OVERFOR DEG I FORHOLD TIL PERSONSKADE, SKADE PÅ EIENDOM, TAPTE INNTEKTER, KOSTNADER FOR VARER ELLER TJENESTER ELLER ANDRE FORMER FOR INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER SOM INNTREFFER SOM RESULTAT AV DENNE LISENSAVTALEN ELLER BRUK AV PROGRAMVAREN. DETTE GJELDER OM SKADEN SKJER SOM ET FØLGE AV SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUDERT SKJØDESLØSHET), KONTRAKTER, UAKTSOMHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE, OG UAVHENGIG AV OM EA HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER I FORHOLD TIL ERSTATNINGSANSVAR FOR DØD, PERSONSKADE, SVINDEL, BESTEMTE OVERLAGTE ELLER UAKTSOMME HANDLINGER OG BRUDD PÅ BESTEMTE LOVER ELLER BEGRENSING AV TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER, SÅ DET KAN HENDE NOE ELLER ALT AV DET OVENSTÅENDE IKKE GJELDER DEG. EA skal ikke under noen omstendighet være erstatningspliktig overfor deg for et større beløp enn det du har betalt for programvaren (i henhold til gjeldende lovverk).

10. Begrensning av erstatningsansvar og ansvarsfraskrivelse i forhold til garantier er sentrale vilkår i denne lisensen. Du sier deg enig i at avsnittene i denne lisensen som begrenser erstatningsansvar er essensielle vilkår i lisensen. De ovennevnte begrensningene av erstatningsansvar gjelder selv om de rettslige tvangsmidlene som styrer den begrensede garantien for lagringsmediet ikke oppfyller sin opprinnelige hensikt.

11. Avbrudd og fortsatt eksistens. Hvis en del av denne avtalen er ulovlig eller ikke kan håndheves under gjeldende lov, skal denne delen av avtalen omformuleres så den får en ordlyd som er så nær den opprinnelige som mulig og ha så nær som mulig betydning. Alle andre deler av avtalen skal fremdeles gjelde.

12. Rettigheter for amerikanske styresmakter. Hvis du er en bruker i styresmaktene, gjelder denne forholdsregelen deg. Programvaren som tilbys i henhold til denne avtalen er utviklet utelukkende ved hjelp av private midler. Som definert i FAR, del 2.101, DFARS, del 252.227-7014(a)(1) og DFARS, del 252.227-7015 (eller liknende eller etterfølgende regler), skal programvaren og tilhørende dokumentasjon regnes som “kommersielle elementer,” “kommersielle dataprogrammer” og/eller “kommersiell dataprogramdokumentasjon.” I henhold til DFARS del 227.7202 og FAR del 12.212, de begrensede rettighetene som er beskrevet i FAR del 52.227-19 (eller tilsvarende eller etterfølgende lov), skal bruk, modifisering, reproduksjon, lansering, fremvisning, eller distribusjon av eller for de amerikanske styresmakene styres utelukkende av vilkårene i denne avtalen og skal være forbudt unntatt inntil det som er beskrevet i avtalen.

13. Injunctive Relief. Du sier deg enig i at brudd på denne avtalen kan føre til uerstattelig skade for EA, skade som økonomisk erstatning ikke er tilstrekkelig for å dekke. EA skal kunne kreve rettferdig oppreisning i tillegg til å bruke rettslige tvangsmidler i henhold til gjeldende lov.

14. Gjeldende lov. Denne lisensavtalen skal håndheves og fortolkes (uten å ta hensyn til konflikter eller valg av juridiske prinsipper) i henhold til lovverket i staten California, på samme måte som ande avtaler som blir inngått i California mellom innbyggere i California. Hvis ikke annet er spesifisert skriftlig av EA, skal alt som har med denne avtalen å gjøre avgjøres av de føderale og statlige rettsinstansene i California, der EA har sitt hovedkvarter. Begge parter sier seg enige i denne jurisdiksjonen og sier seg også enige i at lovene i California eller de føderale lovene i USA skal styre avtalen.Partene er enige om at FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer (Wien, 1980) ikke skal gjelde denne avtalen eller disputter eller transaksjoner som måtte komme som følge av avtalen.

15. Eksport Du godtar å følge amerikanske og andre eksportlover, og ikke å overføre programvaren til personer eller land som omfattes av handelsblokader uten først å innhente tillatelse fra styresmaktene. Du bekrefter at du ikke er en person som EA ikke har lov til å selge noe til etter gjeldende lov.

16. Hele avtalen Denne avtalen er hele avtalen mellom deg og EA når det gjelder programvaren, og overprøver alle tidligere eller samtidige avtaler om programvaren. Ingen tillegg eller modifikasjoner av avtalen vil være bindende så lenge de ikke er skriftlige og signert av EA. Ingen unnlatelse av utøvelse og ingen forsinkelser i utøvelse av noen av partene når det gjelder rettigheter i følge avtalen skal kunne tolkes som en fraskrivelse av rettigheter, og ingen utøvelse av en bestemt rettighet skal ha innvirkning på andre rettigheter i avtalen. Hvis det skulle oppstå en konflikt mellom denne avtalen og andre kjøpsbetingelser, vil vilkårene i denne avtalen gjelde.

Open SSL-lisens
Dette er en kopi av den gjeldende LISENS-filen fra CVS.

OM LISENSER
==============

OpenSSL-lisensen og den opprinnelige SSLeay-lisensen gjelder for verktøysettet. Se under for å få oversikt over hva lisensen regulerer. Begge lisensene er Open Source-lisenser av BSD-typen. Hvis du har spørsmål vedrørende OpenSSL, kan du kontakte openssl-core@openssl.org.

Lisens for OpenSSL
-------------------------------------------------------

/ =============================================================
Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. Med enerett.

Redistribusjon og bruk i kildekode og binærform, med eller uten modifikasjon, tillates under forutsetning av at følgende krav er tilfredsstilt:

1. Redistribusjon av kildekode må inneholde opphavsrettsnotisen over, denne listen med krav og ansvarsfraskrivelsen under.

2. Redistribusjon i binærform må inneholde opphavsrettsnotisen over, denne listen med krav og ansvarsfraskrivelsen under i dokumentasjonen og/eller andre materialer som følger med distribusjonen.

3. All markedsføring som nevner funksjoner eller bruk av denne programvaren må inneholde følgende merknad: ”Dette produktet inneholder programvare utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”

4. Navnene "OpenSSL Toolkit" og "OpenSSL Project" må ikke brukes til å promotere produkter som lages med programvaren uten skriftlig forhåndstilsagn. For å få skriftlig forhåndstilsagn, kan du henvende deg til openssl-core@openssl.org.

5. Produkter som er laget ved hjelp av denne programvaren skal ikke kalles "OpenSSL". "OpenSSL" skal heller ikke inkluderes i navnet uten skriftlig forhåndstilsagn fra OpenSSL Project.

6. Redistribusjon i enhver form må inneholde følgende merknad: ”Dette produktet inneholder programvare utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV THE OpenSSL PROJECT "SOM DEN ER". VI FRASKRIVER OSS ANSVARET FOR UTTRYKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL SPESIELLE BRUKSOMRÅDER. OpenSSL PROJECT ELLER OpenSSLs BIDRAGSYTERE SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET BLIR ERSTATNINGSPLIKTIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, TYPISKE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ANSKAFFELSE AV SUBSTITUTTVARER ELLER SUBSTITUTTJENESTER, TAP AV DATA ELLER INNTEKTER ELLER AVBRUDD AV FORRETNINGSDRIFT) FORÅRSAKET AV OG I FØLGE TEORIER OM ERSTATNINGSPLIKT, OM DETTE GJELDER KONTRAKTER, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET (INKLUDERT UAKTSOMHET) SOM INNTREFFER SOM RESULTAT AV BRUKEN AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM MAN VET OM MULIGHETEN FOR SKADER AV DENNE TYPEN.
=============================================================

Dette produktet inneholder programvare skrevet av Eric Young (eay@cryptsoft.com). Dette produktet inneholder programvare skrevet av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

/

Opprinnelig SSLeay-lisens
-------------------------------------------------------

/Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
Med enerett.

Denne pakken er en SSL-implementering skrevet av Eric Young (eay@cryptsoft.com). Implementeringen er skrevet så den skal være i samsvar med Netscapes SSL.

Dette biblioteket er gratis til kommersiell og ikke-kommersiell bruk så lenge følgende krav tilfredsstilles. Følgende forhold gjelder all koden som følger med denne distribusjonen, om det gjelder RC4, RSA, lhash, DES, osv. det vil si all kode, ikke bare SSL-kode. SSL-dokumentasjonen som er inkludert i denne distribusjonen dekkes av samme regler for opphavsrett, bortsett fra at opphavsrettinnehaveren er Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Opphavretten tilhører Eric Young, og derfor skal ingen opphavsrettsmerknader i koden fjernes. Hvis denne pakken skal brukes i et produkt, skal Eric Young krediteres som opphavsperson til delene av biblioteket som brukes. Dette kan være i form av tekst når programmet starter eller i dokumentasjonen (online eller trykket) som følger med pakken.

Redistribusjon og bruk i kildekode og binærform, med eller uten modifikasjon, tillates under forutsetning av at følgende krav er tilfredsstilt.

1. Redistribusjon av kildekode må inneholde opphavsrettsnotisen, denne listen med krav og ansvarsfraskrivelsen under.
2. Redistribusjon i binærform må inneholde opphavsrettsnotisen over, denne listen med krav og ansvarsfraskrivelsen under i dokumentasjonen og/eller andre materialer som følger med distribusjonen.
3. Alle markedføringselementer som nevner funksjoner eller bruk av denne programvaren må inneholde følgende merknad: "Dette produktet inkluderer kryptografisk programvare skrevet av Eric Young (eay@cryptsoft.com)". Ordet “kryptografisk” kan utelates hvis rutinene fra biblioteket som brukes ikke er kryptografisk relatert :-).
4. Hvis du inkluderer Windows-spesifikk kode (eller noe som avledes av dette) fra programmappen (applikasjonskode) må du inkludere merknaden: "Dette produktet inkluderer programvare skrevet av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV ERIC YOUNG "SOM DEN ER". VI FRASKRIVER OSS ANSVARET FOR UTTRYKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL SPESIELLE BRUKSOMRÅDER. OPPHAVSPERSONEN ELLER ANDRE BIDRAGSYTERE SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET BLI ERSTATNINGSPLIKTIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, TYPISKE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ANSKAFFELSE AV SUBSTITUTTVARER ELLER SUBSTITUTTJENESTER, TAP AV DATA ELLER INNTEKTER ELLER AVBRUDD AV FORRETNINGSDRIFT) FORÅRSAKET AV OG I FØLGE TEORIER OM ERSTATNINGSPLIKT, OM DETTE GJELDER KONTRAKTER, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET (INKLUDERT UAKTSOMHET) SOM INNTREFFER SOM RESULTAT AV BRUKEN AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM MAN VET OM MULIGHETEN FOR SKADER AV DENNE TYPEN.

Lisensen og distribusjonsvilkårene for offentlig tilgjengelige versjoner eller biprodukter av denne koden kan ikke endres. Det vil si, koden kan ikke kopieres og legges under en annen distribusjonslisens [inkludert GNU Public Licence.]
/

 

a. Zlib-lisens
/ zlib.h -- grensesnittet til 'zlib' general purpose compression library, versjon 1.2.3, 18. juli, 2005

Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly og Mark Adler

Denne programvaren leveres som den er uten noen form for garanti. Forfatterne av programvaren skal ikke under noen omstendighet holdes ansvarlige for skader som inntreffer på grunn av programvaren.

Det gis tillatelse til hvem som helst å bruke programvaren til ethvert formål, inkludert kommersielle formål, og til å endre den og distribuere den fritt, med følgende begrensninger:

1. Opprinnelsen til programvaren skal ikke misfortolkes, du kan ikke hevde at du har skrevet den opprinnelige programvaren. Hvis du bruker denne programvaren i et produkt, er det fint om du nevner at du har brukt den i dokumentasjonen, men dette er ikke påkrevd.
2. Kildeversjoner som er endret skal merkes som endret, og skal ikke oppfattes som den opprinnelige programvaren.
3. Denne merknaden skal ikke fjernes eller endres i noen kildedistribusjon.