English  French  German  Spanish  Portuguese  Italian  Russian  Polish  Danish  Norwegian  Dutch  Finnish  Swedish  Hungarian 

ELECTRONIC ARTS
LICENCJA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA
SPORE

Niniejsza Licencja Użytkownika („Licencja”) stanowi porozumienie między Użytkownikiem a firmą Electronic Arts Inc. („EA”). Niniejsza Licencja zawiera warunki używania niniejszego oprogramowania oraz wszelkich związanych dokumentacji, aktualizacji oraz ulepszeń, które zastępują lub uzupełniają oprogramowanie i nie są dystrybuowane pod oddzielnymi licencjami (zbiorczo nazywane „Oprogramowaniem”).

Instalując lub używając niniejsze Oprogramowanie, Użytkownik zgadza się przyjąć warunki niniejszej Licencji. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na przyjęcie warunków niniejszej Licencji, zobowiązany jest nie instalować ani nie używać niniejszego Oprogramowania. Punkt 4 poniżej opisuje dane, jakie EA może pobierać w celu świadczenia usług oraz wsparcia Użytkownika w powiązaniu z Oprogramowaniem. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na pobieranie takich danych, zobowiązany jest nie instalować ani nie używać niniejszego Oprogramowania. JEŚLI UŻYTKOWNIK ZAINSTALUJE Oprogramowanie, potwierdza przyjęcie w pełni warunków i postanowień niniejszej Licencji.

1. Udzielenie Licencji oraz warunki użytkowania.

A. Udzielenie Licencji. Dokonując zakupu niniejszego produktu, Użytkownik uzyskuje udzieloną przez EA osobistą, niewyłączną licencję na zainstalowanie oraz używanie Oprogramowania wyłącznie w celach własnych i niekomercyjnych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz towarzyszącej jej dokumentacji. Pozyskane przez Użytkownika prawa pozostają w zgodności z postanowieniami niniejszej Licencji. Wszelkie przypadki użycia niniejszego produktu w celach komercyjnych są zabronione. Użytkownikowi wyraźnie zabrania się udzielania sublicencji, wynajmowania, dzierżawienia oraz dystrybuowania w inny sposób Oprogramowania bądź praw do użytkowania Oprogramowania, za wyjątkiem przeniesienia praw, zgodnie z postanowieniami paragrafu 3 poniżej. Warunki niniejszej Licencji zaczynają obowiązywać Użytkownika z chwilą zainstalowania lub użycia w inny sposób Oprogramowania i ustają z chwilą usunięcia przez Użytkownika Oprogramowania lub anulowania przez EA niniejszej Licencji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Niniejsza Licencja ustaje natychmiast w przypadku, gdy Użytkownik dokona próby złamania technicznych zabezpieczeń Oprogramowania.

B. Zastrzeżenia. Prawo Użytkownika do używania Oprogramowania jest ograniczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji i Użytkownik nie może w inny sposób kopiować, prezentować, dystrybuować, wykonywać, publikować, modyfikować ani używać Oprogramowania ani żadnego jego składnika, jak również tworzyć dzieł na ich podstawie. Użytkownikowi zabrania się wykonywania kopii Oprogramowania w sieci komputerowej, gdzie może być wykorzystywane przez innych użytkowników. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Oprogramowania w sieci komputerowej, gdzie może zostać pobrane przez innych użytkowników. Użytkownikowi zabrania się usuwania znaków towarowych oraz logotypów EA oraz uwag prawnych zawartych w Oprogramowaniu oraz powiązanych z nim materiałach.

2. Prawa własności intelektualnej.

A. Zastrzeżenie praw. Użytkownik nabywa licencję na Oprogramowanie i prawa Użytkownika podlegają warunkom niniejszej Licencji. Z wyłączeniem wyraźnych praw udzielanych w niniejszej Licencji, EA niniejszym zastrzega sobie wszelkie prawa do Oprogramowania (włącznie ze wszelkimi postaciami, fabułą, obrazami, zdjęciami, grafiką, animacjami, filmami, muzyką i tekstem) oraz wszelkie powiązane prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa ochrony własności intelektualnej. Niniejsza Licencja jest ograniczona do praw własności intelektualnej EA oraz jego licencjodawców do Oprogramowania i nie obejmuje żadnych praw do innych patentów lub własności intelektualnej. Za wyjątkiem zakresu dopuszczalnego prawem właściwym Użytkownikowi zabrania się dokonywać w dowolny sposób dekompilacji, dezasemblacji oraz inżynierii wstecznej Oprogramowania. Użytkownikowi zabrania się usuwania, modyfikowania oraz ukrywania wszelkich identyfikacji produktu, informacji dotyczących praw autorskich oraz innych uwag dotyczących własności intelektualnej zawartych w Oprogramowaniu. EA jest właścicielem wszelkich praw do Oprogramowania, zawartych w Oprogramowaniu elementów umożliwiających budowanie i animowanie stworów oraz tworzenie teł i filmów, jak również do wszelkich dzieł pochodnych składających się z tych elementów, w tym do stworów SPORE stworzonych, animowanych i ujętych przez Użytkownika na zdjęciach ekranu lub filmach wykonanych z wykorzystaniem narzędzia „SPORE: Fabryka stworów”. Użytkownik może wykorzystywać elementy dostarczone wraz z Oprogramowaniem oraz „Fabryką stworów” wyłącznie w celu opracowywania stworów SPORE oraz powiązanych obiektów. Użytkownik nie może dokonywać dalszej obróbki stworów SPORE z wykorzystaniem jakichkolwiek innych materiałów, narzędzi lub oprogramowania. Wszelkie prawa, które nie zostały udzielone wprost w niniejszej Licencji, pozostają zastrzeżone przez EA.

B. Wkład Użytkownika. W zamian za możliwość użytkowania Oprogramowania Użytkownik, w zakresie, w jakim wkład Użytkownika opracowany za pomocą Oprogramowania spowodował powstanie praw autorskich jakiegokolwiek rodzaju, wyłącznych, bezterminowych, nieodwołalnych, w pełni przenoszalnych, ważnych na całym świecie i możliwych do przekazania innym podmiotom, niniejszym udziela EA prawa i licencji na użytkowanie wkładu Użytkownika w dowolny sposób i w dowolnym celu w związku z Oprogramowaniem oraz związanymi z nimi produktami i usługami, w tym prawa do powielania, kopiowania, adaptowania, modyfikowania, odtwarzania, wyświetlania, publikowania, nadawania, transmitowania oraz podawania do publicznej wiadomości w inny sposób za pomocą wszelkich dostępnych środków, zarówno znanych obecnie, jak i mogących powstać w przyszłości, jak również do dystrybuowania wkładów Użytkownika bez żadnego powiadomienia ani wynagrodzenia Użytkownika przez cały okres obowiązywania ochrony praw własności intelektualnej określonej przepisami prawa właściwego oraz konwencji międzynarodowych. Zgodnie z prawem właściwym Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich moralnych praw do uznania autorstwa, powiązania, publikacji lub dobrego imienia w odniesieniu do użytkowania i wykorzystywania takich materiałów w związku z Oprogramowaniem i związanymi z nimi produktami oraz usługami świadczonymi EA oraz innych graczy. Niniejsze udzielenie licencji EA oraz powyższe zrzeczenie się wszelkich praw moralnych mogących mieć zastosowanie zachowają swoją moc obowiązującą po utraceniu przez niniejszą Licencję mocy obowiązującej, niezależnie od przyczyny. Przykładowo, nie ograniczając w żaden sposób powyższych postanowień, jeżeli Użytkownik opracuje stwora SPORE i umieści go (zgodnie z umową z EA) w serwisie firmy partnerskiej EA w celu utworzenia produktu (np. koszulki lub repliki), Użytkownik wyraża swoją zgodę na to, aby dowolna inna osoba mogła utworzyć taki sam lub inny produkt z wykorzystaniem rzeczonego stwora SPORE lub dowolnego innego elementu opracowanego przez Użytkownika za pomocą Oprogramowania, bez konieczności powiadomienia lub wynagrodzenia Użytkownika ani też podawania Użytkownika jako autora.

3. Przeniesienie Licencji. Użytkownik może jednorazowo dokonać permanentnego przeniesienia wszelkich praw do zainstalowania i użytkowania Oprogramowania innej osobie indywidualnej lub prawnej, pod następującymi warunkami: (a) techniczne środki zabezpieczeń używane przez Oprogramowanie umożliwiają takie przeniesienie; (b) Użytkownik dokonuje także transferu niniejszej Licencji oraz wszystkich kopii Oprogramowania; (c) Użytkownik nie zachowuje żadnych kopii Oprogramowania, jego aktualizacji, poprawek lub wcześniejszych wersji; oraz (d) strona odbierająca przyjmuje warunki i postanowienia niniejszej Licencji. Użytkownik może nie mieć możliwości przeniesienia praw do otrzymywania aktualizacji, dynamicznie udostępnianych zawartości lub praw do używania dowolnych usług sieciowych zapewnianych przez EA w powiązaniu z Oprogramowaniem. Użytkownik może nie mieć możliwości przeniesienia Oprogramowania, jeśli już wyczerpał zezwolenia niniejszej Licencji, rejestrując Oprogramowanie na dozwolonej liczbie maszyn. Kolejni odbiorcy niniejszej Licencji mogą nie mieć możliwości zarejestrowania Oprogramowania na dodatkowych maszynach. EA może wymagać, aby dowolny Użytkownik Oprogramowania zarejestrował Oprogramowanie w Internecie, jako warunek używania i/lub zakupu dodatkowych licencji. POMIMO POWYŻSZEGO, UŻYTKOWNIK NIE MOŻE PRZENOSIĆ KOPII TESTOWYCH OPROGRAMOWANIA.

4. Zgoda na używanie danych. W celu zapewnienia funkcjonowania technicznych środków zabezpieczeń, dostarczania aktualizacji oprogramowania oraz wszelkiej dynamicznie udostępnianej zawartości oraz zapewnienia wsparcia produktu oraz innych usług, włącznie z usługą gry sieciowej, Użytkownik zgadza się, aby EA i jego partnerzy mogli gromadzić, używać, przechowywać i przekazywać informacje techniczne i powiązane, które mogą służyć do identyfikacji komputera Użytkownika (włącznie z adresem IP oraz identyfikacją sprzętu komputerowego), systemu operacyjnego oraz aplikacji i sprzętu peryferyjnego. EA i jego partnerzy mogą także używać tych informacji w połączeniu z innymi, w formie, która uniemożliwia osobiste zidentyfikowanie Użytkownika, w celu rozwijania naszych produktów i usług oraz może udostępniać zgromadzone dane współpracującym z EA zewnętrznym usługodawcom.

5. Zgoda na publiczne udostępnienie danych. Jeśli Użytkownik korzysta z usług sieciowych, takich jak gra w sieci albo pobieranie lub wysyłanie materiałów, EA oraz jego partnerzy mogą także gromadzić, używać, przechowywać, przekazywać oraz publicznie udostępniać dane statystyczne dotyczące rozgrywki (włącznie z wynikami, rankingami oraz osiągnięciami) albo identyfikować materiały stworzone przez Użytkownika i udostępnione innym użytkownikom. Dane, które identyfikują osobiście Użytkownika, będą gromadzone, używane, przechowywane i przekazywane zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych EA podanymi na stronie privacy.ea.com.

6. Anulowanie Licencji. Niniejsza Licencja zachowuje ważność do momentu jej anulowania. Prawa udzielone Użytkownikowi na mocy niniejszej Licencji wygasną natychmiast i automatycznie bez konieczności powiadamiania Użytkownika o tym fakcie przez EA, jeśli Użytkownik nie wypełni dowolnego z warunków lub postanowień niniejszej Licencji. Użytkownik obowiązany jest natychmiast po anulowaniu Licencji zaprzestać wszelkiego użytkowania Oprogramowania oraz zniszczyć wszelkie posiadane lub kontrolowane przez siebie kopie Oprogramowania. Anulowanie nie ogranicza żadnych pozostałych praw oraz środków przewidzianych w świetle prawa i wynikających z zasady słuszności, jakie mogą przysługiwać EA. Punkty 5 – 10 niniejszej Licencji zachowują ważność pomimo anulowania lub wyczerpania niniejszej Licencji z dowolnego powodu.

7. Ograniczona gwarancja na nośniki danych. OGRANICZONA GWARANCJA NA NOŚNIKI DANYCH, KTÓRE TOWARZYSZĄ OPROGRAMOWANIU, ZAWARTA JEST W PODRĘCZNIKU UŻYTKOWANIA PRODUKTU DOSTARCZONYM WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ LICENCJI PRZEZ ODWOŁANIE. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA UDZIELA UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONYCH PRAW. UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA SPECYFICZNE DLA DANEGO SYSTEMU PRAWNEGO.

8. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Z WYŁĄCZENIEM POSTANOWIEŃ OGRANICZONEJ GWARANCJI NA NOŚNIKI DANYCH ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W PODRĘCZNIKU UŻYTKOWANIA PRODUKTU ORAZ W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRAWEM WŁAŚCIWYM OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W DANEJ POSTACI („AS IS”), ZE WSZELKIMI WADAMI, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI DOWOLNEGO RODZAJU. UŻYTKOWNIK UŻYWA OPROGRAMOWANIA WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. EA NIE BIERZE NA SIEBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SATYSFAKCJONUJĄCĄ JAKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ OPROGRAMOWANIA. EA ORAZ JEGO LICENCJODAWCY (OKREŚLANI ZBIORCZO JAKO „EA” DLA CELÓW NINIEJSZEGO PUNKTU) NINIEJSZYM WYKLUCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, ZARÓWNO WYRAŹNE, JAK I DOMNIEMANE, WŁĄCZNIE Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI RĘKOJMI, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZENIA PRAW STRON TRZECICH ORAZ GWARANCJI (JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE) WYNIKŁYCH Z FAKTU NEGOCJACJI, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ. EA NIE GWARANTUJE NIEZAKŁÓCONEGO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA; NIE GWARANTUJE, IŻ OPROGRAMOWANIE SPEŁNI OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA; NIE GWARANTUJE POZBAWIONEGO ZAKŁÓCEŃ LUB BŁĘDÓW DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA ORAZ JEGO ZGODNOŚCI Z OPROGRAMOWANIEM STRON TRZECICH, A TAKŻE NIE GWARANTUJE USUNIĘCIA WSZELKICH BŁĘDÓW W OPROGRAMOWANIU. ŻADNE PORADY USTNE LUB PISEMNE PRZEKAZANE PRZEZ EA LUB DOWOLNEGO INNEGO AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA NIE MAJĄ MOCY GWARANCJI. W NIEKTÓRYCH KRAJACH OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE GWARANCJI DOMNIEMANYCH LUB OGRANICZENIE USTAWOWYCH PRAW NABYWCY MOGĄ BYĆ ZABRONIONE. W ZWIĄZKU Z TYM CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ I WYKLUCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

9. Ograniczenie odpowiedzialności. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM WŁAŚCIWYM EA W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE USZKODZENIA CIAŁA LUB MAJĄTKU, UTRATĘ ZYSKÓW, KOSZT PRODUKTÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH ORAZ WSZELKIEGO RODZAJU SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE ANI STRATY MORALNE POWSTAŁE W WYNIKU ZASTOSOWANIA NINIEJSZEJ LICENCJI BĄDŹ OPROGRAMOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z NIMI, CZY TO W RAMACH DELIKTU (WŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM), ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, OBIEKTYWNEJ CZY DOWOLNEJ INNEJ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY EA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. W NIEKTÓRYCH KRAJACH OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ, USZKODZENIA CIAŁA, ROZMYŚLNE WPROWADZENIE W BŁĄD LUB OKREŚLONE CELOWE LUB WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA DZIAŁANIA, POGWAŁCENIE OKREŚLONYCH USTAW ALBO OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE MOGĄ BYĆ ZABRONIONE. W ZWIĄZKU Z TYM CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność EA wobec Użytkownika z powodu dowolnych strat (za wyjątkiem wymagań stosownego prawa) nie może przekroczyć faktycznej kwoty zapłaconej przez Użytkownika za Oprogramowanie.

10. Ograniczenie odpowiedzialności oraz zrzeczenie się gwarancji należą do istotnych postanowień niniejszej Licencji. Użytkownik zgadza się, że postanowienia niniejszej Licencji dotyczące ograniczenia odpowiedzialności stanowią jej nieodłączną część. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie nawet w sytuacji, gdy środek zaradczy określony w ograniczonej gwarancji na nośniki danych nie spełnia swojego głównego przeznaczenia.

11. Klauzula rozdzielności postanowień i zachowania mocy obowiązującej. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania w świetle prawa właściwego, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Licencji, a strony powinny negocjować w dobrej wierze w celu zastąpienia takiego nieważnego postanowienia innym zgodnym z uprzednią intencją stron tak dalece, jak prawo na to zezwala.

12. Ograniczone uprawnienia rządu Stanów Zjednoczonych. Niniejsze postanowienia stosują się do Użytkownika pełniącego funkcje rządowe. Oprogramowanie, którego dotyczy niniejsza Licencja, zostało opracowane wyłącznie z użyciem nakładów prywatnych, zgodnie z definicją w dokumencie FAR sekcja 2.101, dokumencie DFARS sekcja 252.227-7014(a)(1) oraz dokumencie DFARS sekcja 252.227-7015 (lub dowolnych odpowiednikach tych regulacji prawnych) i jest dostarczane jako „produkt komercyjny”, „komercyjne oprogramowanie komputerowe” i/lub „dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego”. W zgodzie z dokumentem DFARS sekcja 227.7202 oraz dokumentem FAR sekcja 12.212, oraz w zakresie wymaganym przez prawo federalne Stanów Zjednoczonych, w świetle minimalnych ograniczonych praw wyrażonych w dokumencie FAR sekcja 52.227-19 (lub dowolnych odpowiedników tych regulacji prawnych), wszelkie użycie, modyfikacje, powielenie, publikacja, pokaz, ujawnienie czy dystrybuowanie Oprogramowania dokonywane przez rząd Stanów Zjednoczonych winno być przeprowadzane wyłącznie w zgodzie z niniejszą Licencją i jest ograniczone tylko do przypadków wyraźnie dozwolonych przez niniejszą Licencję.

13. Zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego. Użytkownik zgadza się, że pogwałcenie postanowień niniejszej Licencji może skutkować nienaprawialną szkodą dla EA, w przypadku której wynagrodzenie pieniężne może być niewystarczającym odszkodowaniem, w związku z czym EA będzie uprawnione do dochodzenia należytego odszkodowania w uzupełnieniu wszelkich środków prawnych gwarantowanych przez prawo.

14. Prawo właściwe. Niniejsza Licencja będzie interpretowana oraz realizowana (niezależnie od jakichkolwiek sporów odnośnie do wyboru zasady prawnej) zgodnie z prawem Stanu Kalifornia, na zasadach stosowanych w przypadku umów zawieranych w Stanie Kalifornia między rezydentami Stanu Kalifornia. O ile EA nie oświadczy inaczej na piśmie w konkretnej przedmiotowej sprawie, lub o ile nie będzie to sprzeczne z prawem lokalnym, wyłączną jurysdykcję odnośnie do przedmiotu niniejszej Umowy sprawować będą sądy stanowe i federalne Stanu Kalifornia właściwe miejscowo dla siedziby EA. Obie strony zgadzają się na właściwość rzeczonych sądów i zgadzają się, że wszelkie postępowania mogą być prowadzone zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy odnośnie do powiadomień lub w dowolny inny sposób dozwolony prawem Stanu Kalifornia lub prawem federalnym. Strony zgadzają się, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (sporządzona w Wiedniu, w 1980 roku) nie ma zastosowania do niniejszej Licencji ani do rozstrzygania wszelkich sporów lub transakcji związanych z niniejszą Licencją.

15. Eksport. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych i innych stosownych praw dotyczących kontroli eksportu oraz zobowiązuje się nie przekazywać Oprogramowania obywatelom innych państw lub do innych państw, na rzecz których lub do których eksport jest zakazany w świetle wzmiankowanych powyżej praw bez uprzedniego uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń rządowych i późniejszego postępowania zgodnie z ich treścią. Użytkownik niniejszym potwierdza, że nie jest osobą, z którą EA nie ma prawa przeprowadzać transakcji handlowych w świetle prawa właściwego.

16. Całość umowy. Niniejsza Licencja stanowi całość umowy zawieranej między Użytkownikiem a EA w odniesieniu do Oprogramowania i ma pierwszeństwo wobec wszelkich uprzednich lub zawartych równolegle umów dotyczących jej postanowień. Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i podpisu EA pod rygorem nieważności. Żadne zaniedbanie skorzystania lub opóźnienie w skorzystaniu przez dowolną ze stron z dowolnego prawa lub uprawnienia przysługującego danej stronie na mocy niniejszej umowy nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub uprawnienia, ani też pojedyncze lub częściowe skorzystanie z takiego prawa lub uprawnienia nie wyklucza późniejszego skorzystania z dowolnego innego prawa przysługującego danej stronie na mocy niniejszej Licencji. W przypadku zaistnienia konfliktu między postanowieniami niniejszej Licencji a dowolnymi stosownymi nabytymi prawami, zastosowanie mają postanowienia niniejszej Licencji.

Licencja Open SSL
-----------------
To jest kopia aktualnego pliku z LICENCJĄ znajdującego się w repozytorium CVS.

KWESTIE LICENCYJNE
==================

Zestaw narzędzi OpenSSL podlega podwójnej licencji, tj. zarówno warunkom Licencji OpenSSL, jak i warunkom pierwotnej licencji SSLeay.
Poniżej znajdują się obie wzmiankowane licencje. Obie licencje oparte są na licencjach BSD Open Source. W razie jakichkolwiek problemów dotyczących licencji OpenSSL, prosimy o kontakt na adres openssl-core@openssl.org.

Licencja OpenSSL
----------------

/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. Wszelkie prawa zastrzeżone.
*
* Zezwala się na redystrybucję i wykorzystywanie zarówno kodu źródłowego, jak i postaci
* binarnych, w postaci zmodyfikowanej lub niezmodyfikowanej, pod warunkiem spełnienia
* następujących warunków:
*
* 1. Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać zamieszczoną powyżej informację o prawach
* autorskich, niniejszą listę warunków oraz zamieszczone poniżej wyłączenie
* odpowiedzialności.
*
* 2. Redystrybucja postaci binarnej musi zawierać zamieszczoną powyżej informację o prawach
* autorskich, niniejszą listę warunków oraz zamieszczone poniżej wyłączenie
* odpowiedzialności i/lub inne materiały dostarczone wraz z daną dystrybucją.
*
* 3. Wszelkie materiały reklamowe odnoszące się do funkcji lub wykorzystania niniejszego
* oprogramowania muszą zawierać następujące sformułowanie:
* „Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project na potrzeby
* wykorzystania w zestawie narzędzi OpenSSL (http://www.openssl.org/)”.
*
* 4. Nazwy „zestaw narzędzi OpenSSL” oraz „OpenSSL Project” nie mogą być wykorzystywane do
* polecania ani promowania produktów pochodnych opracowanych na bazie niniejszego
* oprogramowania bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody. W celu uzyskania takowej zgody
* należy przesłać stosowną wiadomość na adres openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Produkty pochodne opracowane na bazie niniejszego oprogramowania nie mogą nazywać się
* „OpenSSL” ani nie mogą zawierać w swojej nazwie zwrotu „OpenSSL” bez uzyskania
* uprzedniej pisemnej zgody OpenSSL Project.
*
* 6. Każda redystrybucja, niezależnie od formy, musi zawierać następujące sformułowanie:
* „Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project na potrzeby
* wykorzystania w zestawie narzędzi OpenSSL (http://www.openssl.org/)”.
*
* NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ OpenSSL PROJECT W DANEJ POSTACI.
* NINIEJSZYM WYKLUCZA SIĘ WSZELKIE GWARANCJE, ZARÓWNO WYRAŹNE, JAK I DOMNIEMANE, W TYM,
* MIĘDZY INNYMI, DOMNIEMANE RĘKOJMIE ORAZ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W
* ŻADNYM PRZYPADKU OpenSSL PROJECT ANI JEGO WSPÓŁPRACOWNICY NIE BĘDĄ PONOSIĆ
* ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE,
* SZCZEGÓLNE, MORALNE LUB WTÓRNE (W TYM, MIĘDZY INNYMI, KOSZTY ZAMÓWIENIA TOWARÓW LUB USŁUG
* ZASTĘPCZYCH; UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; ZAKŁÓCENIE FUNKCJONOWANIA
* PRZEDSIĘBIORSTWA), NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ORAZ PODSTAWY PRAWNEJ. POWYŻSZE WYKLUCZENIE
* ODNOSI SIĘ DO ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, OBIEKTYWNEJ ORAZ DELIKTOWEJ (W TYM, MIĘDZY
* INNYMI, DOTYCZĄCEJ ZANIEDBANIA) ZWIĄZANEJ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIEM NINIEJSZEGO
* OPROGRAMOWANIA. POWYŻSZE WYKLUCZENIE POZOSTAJE W MOCY NAWET W PRZYPADKU UPRZEDNIEGO
* POINFORMOWANIA OpenSSL PROJECT O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA WZMIANKOWANYCH POWYŻEJ SZKÓD.
* ====================================================================
*
* Niniejszy produkt wykorzystuje oprogramowanie kryptograficzne autorstwa Erica Younga
* (eay@cryptsoft.com). Niniejszy produkt wykorzystuje oprogramowanie autorstwa Tima Hudsona
* (tjh@cryptsoft.com).
*
*/

Pierwotna licencja SSLeay
-----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* Wszelkie prawa zastrzeżone.
*
* Niniejszy pakiet jest implementacją SSL autorstwa Erica Younga (eay@cryptsoft.com).
* Implementacja została napisana w sposób zapewniający zgodność z bibliotekami Netscapes
* SSL.
*
* Niniejsza biblioteka może być wykorzystywania nieodpłatnie w celach komercyjnych oraz
* niekomercyjnych pod warunkiem spełnienia warunków opisanych poniżej. Warunki te mają
* zastosowanie do całości kodu zawartego w niniejszej dystrybucji, w tym RC4, RSA, lhash,
* DES itp., a nie tylko do kodu SSL. Dokumentacja SSL załączona do niniejszej dystrybucji
* jest chroniona prawami autorskimi na tych samych warunkach, z tą różnicą, że właścicielem
* praw autorskich jest Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Prawa autorskie pozostają własnością Erica Younga, w związku z czym zabrania się usuwania
* jakichkolwiek informacji o prawach autorskich.
* Jeśli niniejszy pakiet zostanie wykorzystany w produkcie, Eric Young winien zostać
* wymieniony jako autor elementów wykorzystanej biblioteki.
* Można to uczynić, zamieszczając informację tekstową na ekranie startowym programu lub w
* jego dokumentacji (w postaci elektronicznej lub drukowanej) dostarczanej wraz z pakietem.
*
* Zezwala się na redystrybucję i wykorzystywanie zarówno kodu źródłowego, jak i postaci
* binarnych, w postaci zmodyfikowanej lub niezmodyfikowanej, pod warunkiem spełnienia
* następujących warunków:
* 1. Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać informację o prawach autorskich, niniejszą
* listę warunków oraz zamieszczone poniżej wyłączenie odpowiedzialności.
* 2. Redystrybucja postaci binarnej musi zawierać zamieszczoną powyżej informację o prawach
* autorskich, niniejszą listę warunków oraz zamieszczone poniżej wyłączenie
* odpowiedzialności i/lub inne materiały dostarczone wraz z daną dystrybucją.
* 3. Wszelkie materiały reklamowe odnoszące się do funkcji lub wykorzystania niniejszego
* oprogramowania muszą zawierać następujące sformułowanie:
* „Niniejszy produkt wykorzystuje oprogramowanie kryptograficzne autorstwa Erica Younga
* (eay@cryptsoft.com)”.
* W powyższym sformułowaniu można pominąć słowo „kryptograficzne”, jeżeli instrukcje z
* wykorzystywanej biblioteki nie mają związku z kryptografią :-).
* 4. W przypadku wykorzystania dowolnego kodu specyficznego dla systemu operacyjnego
* Windows (lub pochodzącego od takiego kodu) z katalogu apps (kod aplikacji), niezbędne
* jest zamieszczenia następującego sformułowania:
* „Niniejszy produkt wykorzystuje oprogramowanie autorstwa Tima Hudsona
* (tjh@cryptsoft.com)”.
*
* NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ ERICA YOUNGA W DANEJ POSTACI. NINIEJSZYM
* WYKLUCZA SIĘ WSZELKIE GWARANCJE, ZARÓWNO WYRAŹNE, JAK I DOMNIEMANE, W TYM, MIĘDZY INNYMI,
* DOMNIEMANE RĘKOJMIE ORAZ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU
* AUTOR ANI JEGO WSPÓŁPRACOWNICY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY
* BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, MORALNE LUB WTÓRNE (W TYM, MIĘDZY
* INNYMI, KOSZTY ZAMÓWIENIA TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH; UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA,
* DANYCH LUB ZYSKÓW; ZAKŁÓCENIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA), NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY
* ORAZ PODSTAWY PRAWNEJ. POWYŻSZE WYKLUCZENIE ODNOSI SIĘ DO ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ,
* OBIEKTYWNEJ ORAZ DELIKTOWEJ (W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOTYCZĄCEJ ZANIEDBANIA) ZWIĄZANEJ W
* JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA. POWYŻSZE WYKLUCZENIE
* POZOSTAJE W MOCY NAWET W PRZYPADKU UPRZEDNIEGO POINFORMOWANIA AUTORA O MOŻLIWOŚCI
* WYSTĄPIENIA WZMIANKOWANYCH POWYŻEJ SZKÓD.
*
* Licencja oraz warunki rozpowszechniania dowolnej publicznie dostępnej wersji lub postaci
* pochodnej niniejszego kodu nie mogą ulec zmianie, tj. niniejszy kod nie może zostać
* przekopiowany i objęty inną licencją dotyczącą dystrybucji [w tym licencją GNU Public
* Licence].
*/


Licencja Zlib
-----------------------
/* zlib.h -- interfejs biblioteki 'zlib' do ogólnych zastosowań związanych z kompresją
danych
wersja 1.2.3, 18 lipca 2005 r.

Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly oraz Mark Adler

Niniejsze oprogramowanie jest dostarczane w danej postaci bez żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i domniemanych. W żadnym przypadku autorzy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania niniejszego oprogramowania.

Niniejszym zezwala się każdej osobie na użytkowanie niniejszego oprogramowania w dowolnym celu, w tym do zastosowań komercyjnych, oraz na modyfikowanie go i dalsze swobodne rozprowadzanie pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

1. Nie należy wprowadzać odbiorcy w błąd odnośnie do pochodzenia niniejszego oprogramowania; zabrania się licencjobiorcy utrzymywania, że jest autorem oryginalnego oprogramowania. Jeżeli licencjobiorca wykorzysta niniejsze oprogramowanie w produkcie, zamieszczenie odpowiedniej informacji w dokumentacji produktu będzie mile widziane, aczkolwiek nie jest wymagane.
2. Wszelkie zmodyfikowane wersje kodu źródłowego muszą być wyraźnie oznaczone jako modyfikacje pierwotnego kodu źródłowego i nie mogą być identyfikowane jako pierwotna wersja oprogramowania.
3. Zabrania się usuwania oraz modyfikowania niniejszych informacji, niezależnie od dystrybucji.