English  French  German  Spanish  Portuguese  Italian  Russian  Polish  Danish  Norwegian  Dutch  Finnish  Swedish  Hungarian 

ELECTRONIC ARTS
ANVÄNDARVILLKOR
FÖR SPORE

Detta användarvillkor (”Licens”) är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. (”EA”). Denna licens reglerar din användning av programvaran och all tillhörande dokumentation, samt uppdateringar och uppgraderingar som ersätter eller kompletterar programvaran och inte distribueras med en separat licens (sammantaget kallat ”Programvara”).

Genom att installera eller använda Programvaran accepterar du villkoren i denna Licens. Om du inte accepterar villkoren i denna Licens ska du inte installera eller använda Programvaran. I avsnitt 4 nedan beskrivs de data EA kan använda för att tillhandahålla tjänster och support i samband med Programvaran. Om du inte accepterar denna användning av data ska du inte installera eller använda Programvaran. OM DU INSTALLERAR Programvaran anses du till fullo ha accepterat villkoren i denna Licens.

1. Licensgivning och villkor för användning.

A. Beviljande. Genom detta inköp har du av EA fått en personlig, icke-exklusiv licens för att installera och använda Programvaran för din personliga, icke-kommersiella användning enbart under de villkor som anges i denna Licens och medföljande dokumentation. De rättigheter du fått lyder under din uppfyllelse av villkoren i denna Licens. All kommersiell användning är förbjuden. Du är uttryckligen förbjuden att vidarelicensiera, hyra ut, leasa eller på annat sätt distribuera Programvaran eller rättighet att använda Programvaran, utom i en överföring som uttryckligen anges i paragraf 3 nedan. Villkoren i din Licens ska gälla från det datum då du installerat, eller på annat sätt använt, Programvaran, och ska upphöra på det tidigare av de datum som du gör dig av med Programvaran eller EA säger upp denna Licens. Din licens upphör omedelbart att gälla om du försöker kringgå Programvarans tekniska skyddsåtgärder.

B. Restriktioner. Din rätt att använda Programvaran begränsas till ovanstående licensgivande. Du får inte kopiera, visa upp, distribuera, framträda med, publicera, modifiera, skapa arbeten från eller använda Programvaran eller någon av dess komponenter. Du får inte göra en kopia av Programvaran tillgänglig i ett nätverk där den kan användas av flera användare. Du får inte göra Programvaran tillgänglig i ett nätverk där den kan laddas ned av flera användare. Du får inte ta bort eller ändra EA:s varumärken eller logotyper, eller juridiskt material inkluderat i Programvaran eller tillhörande tillgångar.

2. Immateriella rättigheter.

A. Förbehåll om rättigheter. Du har köpt en licens för Programvaran och dina rättigheter lyder under denna Licens. Förutom det som uttryckligen licensieras till dig häri förbehåller sig EA alla rättigheter till Programvaran (inklusive alla karaktärer, storyn, bilder, foton, grafik, animeringar, video, musik, text), samt alla tillhörande copyright-rättigheter, varumärkesrättigheter och andra immateriella rättigheter däri. Denna Licens är begränsad till de immateriella rättigheterna för EA och dess licensgivare i Programvaran och omfattar inga rättigheter till andra patent eller immateriella rättigheter. Utom i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lagstiftning får du inte dekompilera, disassemblera eller återkonstruera programvaran på något sätt. Du får inte ta bort, ändra eller skymma någon produktidentifiering, copyright eller andra meddelanden om immateriella rättigheter i programvaran. EA äger alla rättigheter till Programvaran, de tillgångar som ingår i Programvaran för att skapa och animera varelser, och för att skapa bakgrunder och videoklipp, och alla härledda arbeten som består av de tillgångarna, inklusive de Spore-varelser du skapar, animerar och gör film eller bilder av med hjälp av Spore Creature Creator. Du får bara använda tillgångar som medföljer Programvaran och Spore Creature Creator för att skapa Spore-varelser och relaterade tillgångar. Du får inte i ytterligare modifiera Spore-varelser med andra material, verktyg eller program. EA förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen ges till dig häri.

B. Dina bidrag. I utbyte mot användning av Programvaran, och i den omfattning dina bidrag genom användningen av Programvaran leder till någon upphovsrättslig fråga, ger du härmed EA en exklusiv, ständig, oåterkallelig, fullt överförbar och vidarelicensierbar världsomspännande rättighet och licens att använda dina bidrag på valfritt sätt och för valfritt syfte i anslutning till Programvaran och relaterade varor och tjänster, inklusive rättighet att reproducera, kopiera, anpassa, modifiera, visa upp, publicera, sända ut, skicka eller på annat sätt sprida till allmänheten, oavsett spridningssätt, nu känt eller okänt, och distribuera dina bidrag utan vidare meddelande eller kompensation till dig av något slag under hela den tid som sådant kan skyddas av immateriell upphovsrätt enligt tillämplig lagstiftning och internationella konventioner. Du avsäger dig härmed alla moraliska rättigheter vad gäller upphov, publicering, rykte eller tillskrivning avseende EA:s och andra spelares användning och glädje av sådana tillgångar i anslutning till Programvaran och relaterade varor och tjänster enligt gällande lagar. Denna licens till EA, och ovanstående avsägande av moraliska rättigheter, fortsätter att gälla även om denna Licens upphör att gälla. Exempelvis, och utan att begränsa villkoren ovan, om du skapar en Spore-varelse och laddar upp den (enligt EA:s avtal) till en webbplats som drivs av en av EA:s samarbetspartners för att skapa produkter (t.ex. en T-shirt eller en modell), medger du att vem som helst kan tillverka samma eller andra produkter med Spore-varelsen eller andra tillgångar som du skapat med Programvaran utan kompensation, tillskrivning eller meddelande till dig.

3. Överföring. Du kan göra en permanent engångsöverföring av alla dina rättigheter för att installera och använda Programvaran till en annan individ eller juridisk person, på följande villkor. (a) De tekniska skyddsåtgärderna i Programvaran stöder sådana överföringar. (b) Du överför också denna Licens och alla kopior av Programvaran. (c) Du inte behåller några kopior av Programvaran, uppgraderingar, uppdateringar eller tidigare versioner. (d) Den mottagande parten accepterar villkoren i denna Licens. Du kan kanske inte överföra rättigheten att få uppdateringar, dynamiskt serverlagrat innehåll eller rätten att använda någon av EA:s online-tjänster i samband med Programvaran. Du kan kanske inte överföra Programvaran om du redan uttömt villkoren i denna Licens genom att bevisa äktheten av Programvaran på det tillåtna antalet datorer. Efterföljande mottagare av denna Licens kan kanske inte bevisa äktheten av Programvaran på fler maskiner. EA kan kräva att alla användare av Programvaran registrerar denna online som villkor för användning och/eller köpa fler licenser. OAKTAT OVANNÄMNDA, FÅR DU INTE ÖVERFÖRA FÖRLANSERADE EXEMPLAR AV PROGRAMVARAN.

4. Medgivande till användning av data. För att främja tekniska skyddsåtgärder, tillhandahållande av programvaruuppdateringar och allt dynamiskt serverlagrat material samt produktsupport och andra tjänster för dig, inklusive online-spel, medger du att EA och dess partners får samla in, använda, lagra och sända teknisk och relaterad information som identifierar din dator (inklusive en IP-adress och maskinvaruidentifiering), operativsystem och programvara samt kringutrustning. EA och dess dotterbolag kan också använda denna information i samlad form, som inte identifierar dig personligen, för att förbättra våra produkter och tjänster så att vi kan dela anonymiserade samlade data med våra tredjeparts-tjänstleverantörer.

5. Medgivande till offentlig visning av data. Om du utnyttjar några online-tjänster, t.ex. online-spel eller hämtning och uppladdning av material, kan EA och dess dotterbolag också samla in, använda, lagra, överföra och offentligt visa statistiska data gällande spelande (inklusive resultat, rankinglistor och bedrifter), eller identifiera material som du skapat och delat ut till andra spelare. Data som personligen identifierar dig samlas in, används, lagras och överförs i enlighet med EA:s integritetspolicy som finns tillgänglig online på privacy.ea.com.

6. Uppsägning. Denna Licens gäller tills den sägs upp. Dina rättigheter under denna Licens sägs upp omedelbart och automatiskt, utan något meddelande från EA, om du inte följer alla villkor som gäller för denna Licens. Omedelbart efter uppsägningen måste du helt upphöra att använda Programvaran och förstöra alla kopior av Programvaran som du har i din ägo eller under din kontroll. Uppsägningen begränsar inte någon av EA:s övriga rättigheter eller gottgörelser enligt lag eller rättvisligen. Avsnitt 5–10 i denna Licens ska gälla efter uppsägning eller förfall av denna Licens oavsett anledning.

7. Begränsad garanti för lagringsmedium. DEN BEGRÄNSADE GARANTIN FÖR LAGRINGSMEDIUM SOM GÄLLER FÖR DIN PROGRAMVARA FINNS I DEN PRODUKTHANDBOK SOM DISTRIBUERADES MED DIN PROGRAMVARA OCH ANGES HÄRI SOM REFERENS. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER. DU KAN OCKSÅ HA FLER RÄTTIGHETER UNDER TILLÄMPLIG LOKAL LAGSTIFTNING, VILKEN VARIERAR MELLAN OLIKA DOMVÄRJOR.

8. Garantifriskrivning. FÖRUTOM DEN BEGRÄNSADE GARANTIN FÖR LAGRINGSMEDIUM SOM FINNS I PRODUKTHANDBOKEN, OCH I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS UNDER TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN I ”BEFINTLIGT SKICK,” MED ALLA FEL, UTAN NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG, OCH DU ANVÄNDER DEN PÅ EGEN RISK. HELA RISKEN FÖR TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH PRESTANDA LIGGER HOS DIG. EA OCH EA:S LICENSGIVARE (KOLLEKTIVT ”EA” FÖR SYFTEN I DETTA AVSNITT OCH AVSNITT 8) UTFÄRDAR INGA, OCH FRÅNSÄGER SIG HÄRMED, ALLA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, OCH ALLA EVENTUELLA GARANTIER SOM UPPSTÅR VID HANTERING, ANVÄNDNING ELLER HANDELSPRAXIS. EA GARANTERAR INTE MOT STÖRNINGAR AV DIN GLÄDJE AV DENNA PROGRAMVARA. ATT PROGRAMVARAN UPPFYLLER DINA KVAR. ATT ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN SKA GÖRAS UTAN AVBROTT ELLER FEL. ELLER ATT PROGRAMVARAN ÄR KOMPATIBEL MED TREDJE PARTS PROGRAMVARA ELLER ATT FEL I PROGRAMVARAN KOMMER ATT KORRIGERAS. INGA MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA RÅD FRÅN EA ELLER NÅGON BEMYNDIGAD REPRESENTANT SKALL UTGÖRA EN GARANTI. VISSA DOMVÄRJOR TILLÅTER INTE UTESLUTNINGAR AV ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR AV TILLÄMPLIGA LAGSTADGADE KONSUMENTRÄTTIGHETER, VARFÖR VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG.

9. Ansvarsbegränsning. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS UNDER TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING FRISKRIVER SIG EA FRÅN ALLA PERSONSKADOR, SAKSKADOR, FÖRLUST AV VINSTER, KOSTNAD FÖR ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER, ELLER NÅGON FORM AV INDIREKTA, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅND FRÅN NÅGON FORM AV ÅTGÄRD SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR RELATERAD TILL DENNA LICENS ELLER PROGRAMVARAN OAVSETT OM DET GÄLLER ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, OAVSETT OM EA HAR UPPLYSTS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. VISSA DOMVÄRJOR TILLÅTER INTE ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR DÖDSFALL, PERSONSKADOR, BEDRÄGLIGT ORIKTIG FRAMSTÄLLNING ELLER VISSA AVSIKTLIGA ELLER FÖRSUMLIGA HANDLINGAR, ELLER BROTT MOT SPECIFIK LAGSTIFTNING, ELLER BEGRÄNSNING AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VARFÖR VISSA ELLER ALLA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG. På inga villkor ska EA:s totala skadeståndsskyldighet för alla skador (förutom det som krävs av tillämplig lagstiftning) överskrida det belopp du betalat för Programvaran.

10. Ansvarsbegränsning och friskrivning från garantier är avgörande villkor i denna Licens. Du accepterar att villkoren i denna Licens som begränsar ansvaret är avgörande villkor i denna Licens. Ovannämnda ansvarsbegränsningar gäller även om den ovannämnda gottgörelsen under den begränsade garantin för inspelningsmedium inte leder till något resultat för det grundläggande syftet.

11. Avskiljande och fortbestånd. Om något villkor i denna Licens är lagstridig eller ej verkställbar under tillämplig lag skall resterande villkor korrigeras för att så nära som möjligt fullfölja verkan för det ursprungliga villkoret och alla andra villkor i denna Licens ska fortsätta gälla till fullo.

12. Begränsade rättigheter för USA:s regering. Om du är en regeringsanställd användare gäller detta villkor dig. Den Programvara som tillhandahålls under denna Licens har utvecklats helt på privat bekostnad, enligt definitionen i FAR avsnitt 2.101, DFARS avsnitt 252.227-7014(a)(1) och DFARS avsnitt 252.227-7015 (eller motsvarande eller efterföljande myndighetsföreskrift därom), och tillhandahålls som ”handelsvara,” ”kommersiell datorprogramvara” och/eller ”dokumentation för kommersiell datorprogramvara.” I enlighet med DFARS avsnitt 227.7202 och FAR avsnitt 12.212, och i den utsträckning som krävs under federal lagstiftning i USA, de minsta begränsade rättigheter som anges i FAR avsnitt 52.227-19 (eller motsvarande eller efterföljande myndighetsföreskrift därom), ska all användning, modifiering, mångfaldigande, vidareleasing, framförande, uppvisning, avslöjande eller distribution därav av eller för USA:s regering, styras enbart av denna Licens och ska vara förbjuden utom i den utsträckning som uttryckligen tillåts av denna Licens.

13. Påbjudande gottgörelse. Du godkänner att brott mot villkoren i denna Licens kan orsaka oersättlig skada för EA, för vilken monetär ersättning inte skulle vara en tillräcklig gottgörelse och EA ska ha rätt att söka skälig ersättning i tillägg till all gottgörelse som det kan ha härunder eller enligt lag.

14. Domvärjo. Denna Licens ska styras av och tolkas enligt (utan hänsyn till konflikter eller val av lagprinciper) lagarna i delstaten Kalifornien, avseende avtal som ingåtts och ska fullgöras helt i Kalifornien mellan invånare i Kalifornien. Om inte EA uttryckligen och skriftligt gått med på annat i ett specifikt fall, eller det strider mot lokala lagar, ska ärenden gällande detta material behandlas i delstaten Kaliforniens och federala domstolar inom vilkas domvärjo EA:s huvudkontor ligger. Båda parter godkänner dessa domstolars domvärjo och går med på att process kan inledas på det sätt som gjorts möjligt i detta dokument för delgivning eller annars i enlighet med lagarna i Kalifornien eller federala lagar i U.S.A. Parterna godkänner att FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (Wien, 1980) inte ska gälla denna Licens eller någon tvist eller transaktion som härrör av denna Licens.

15. Export. Du samtycker till att lyda USA:s och andra tillämpliga lagar för kontroll av export och samtycker till att inte överföra Programvaran till någon utländsk medborgare, eller nationell destination, som är förbjuden enligt sådana lagar, utan att först inhämta, och därefter följa, alla erforderliga regeringsfullmakter. Du intygar att du inte är en person som EA är förbjuden att göra affärer med under tillämplig lagstiftning.

16. Hela avtalet. Denna Licens utgör hela avtalet mellan dig och EA gällande Programvaran och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtals gällande sådana ämnen. Inga tillägg eller ändringar av denna Licens ska vara bindande om de inte gjorts skriftligen och undertecknats av EA. Ingen underlåtelse att utöva, och ingen fördröjning i att utöva, å någon parts vägnar, någon rättighet eller någon befogenhet härunder ska fungera som avstående därav, inte heller ska någon enskild eller partiell utövning av någon rättighet eller befogenhet härunder utesluter ytterligare utövning av någon annan rättighet härunder. I händelse av en konflikt mellan denna Licens och något tillämpligt inköp eller andra villkor, ska villkoren i denna Licens styra.

Open SSL-licens
Detta är en kopia av den aktuella CVS-licensfilen i CVS-arkivet.

LICENSFRÅGOR
==============

OpenSSL toolkit bibehåller dubbel licens, d v s både villkoren i
OpenSSL-licensen och den ursprungliga SSLeay-licensen gäller verktyget.
Se licenstexterna nedan. Båda är Open Source-licenser av BSD-typ.
I händelse av licensfrågor kring OpenSSL
var god kontakta openssl-core@openssl.org.

OpenSSL-licens
---------------

/* /* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. Med ensamrätt.
*
* Återdistribution och bruk i källkods- och binär form, med eller utan
* modifikationer, är tillåtna så länge följande villkor är uppfyllda:
*
* 1. Återdistribution av källkod måste innehålla copyrightanmärkningen ovan,
* denna lista av villkor och den följande friskrivningsklausulen.
*
* 2. Återdistribution i binär form måste reproducera copyright-
* anmärkningen ovan, denna lista av villkor och den följande
* friskrivningsklausulen i dokumentationen och/eller annat material
* som skickas med.
*
* 3. Allt reklammaterial som nämner funktioner hos eller användande av
* denna programvara måste visa följande tillkännagivande:
* "Denna produkt innehåller programvara utvecklad av the OpenSSL Project
* för användande i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. Namnen "OpenSSL Toolkit" och "OpenSSL Project" får inte användas
* för att göra reklam för produkter av denna
* programvara utan tidigare inhämtat skriftligt tillstånd.
* För skriftligt tillstånd, var god kontakta
* openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Produkter av denna programvara får inte kallas "OpenSSL"
* eller innehålla "OpenSSL" i namnet utan skriftligt tillstånd.
* från the OpenSSL Project.
*
* 6. Återdistributioner oavsett form måste innehålla
* följande tillkännagivande:
* " Denna produkt innehåller programvara utvecklad av the OpenSSL Project
* för användande i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
*
* DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLES AV THE OpenSSL PROJECT
* ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER,
* UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICITA INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL
* GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL.
* THE OpenSSL PROJECT ELLER DESS MEDARBETARE SKA EJ HÅLLAS ANSVARIGA
* FÖR FÖRLORADE FÖRTJÄNSTER, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSPRODUKTER
* ELLER TJÄNSTER, ELLER NÅGON SOM HELST FORM AV SKADESTÅNDSTALAN
* AVSEENDE DETTA AVTAL ELLER MJUKVARAN, VARE SIG
* SKADESTÅNDSANSPRÅKEN GRUNDAR SIG PÅ SKADESTÅNDSRÄTTEN
* (INKLUSIVE REGLERNA OM OAKTSAMHET), AVTALSRÄTTEN ELLER
* LAGAR OM STRIKT ANSVAR, OAVSETT OM SÅDAN PART UPPLYSTS OM
* MÖJLIGHETEN AV SÅDANT SKADESTÅND.

* ====================================================================
*
* Denna produkt innehåller kryptografisk programvara skriven av Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). Denna produkt innehåller programvara skriven av Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/

Ursprunglig SSLeay-licens
-----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* Med ensamrätt.
*
* Detta paket är en SSL-implementation skriven
* av Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* Implementationen skrevs för att överensstämma med Netscapes SSL.
*
* Detta bibliotek är fritt att använda både kommersiellt och
* icke-kommersiellt så länge följande villkor uppfylls.
* Villkoren gäller all kod som finns i paketet oavsett om det är
* RC4, RSA, lhash, DES eller SSL-kod. SSL-dokumentationen
* som skickas med täcks av samma copyrightvillkor,
* men där är upphovsmannen Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright tillhör fortfarande Eric Young, och inga copyright-
* anmärkningar i koden får tas bort. Om paketet används i en produkt
* ska Eric Young identifieras som upphovsmannen till de biblioteksdelar
* som används. Detta kan ske som textmeddelande när programmet startas
* eller som dokumentation (online eller text) som följer med paketet.
*
* Återdistribution och användande som källkod och i binär form,
* med eller utan ändringar, är tillåtna så länge följande villkor uppfylls:
* 1. Återdistribution av källkod måste innehålla copyrightanmärkningen ovan,
* denna lista av villkor och den följande friskrivningsklausulen.
* 2. Återdistribution i binär form måste reproducera copyright-
* anmärkningen ovan, denna lista av villkor och den följande
* friskrivningsklausulen i dokumentationen och/eller annat material
* som skickas med.
* 3. Allt reklammaterial som nämner funktioner hos eller användande av
* denna programvara måste visa följande tillkännagivande:
* " Denna produkt innehåller kryptografisk programvara skriven av
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
* Ordet 'kryptografisk' kan utelämnas om rutinerna från biblioteket
* som används inte har med kryptografi att göra.
* 4. Om du inkluderar nån Windows-specifik kod (eller ett derivat därav) från
* apps-mappen (tillämpningskod) måste du bifoga:
* " Denna produkt innehåller programvara skriven av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLES AV ERIC YOUNG
* ``I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER,
* UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICITA INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL
* GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL.
* THE OpenSSL PROJECT ELLER DESS MEDARBETARE SKA EJ HÅLLAS ANSVARIGA
* FÖR FÖRLORADE FÖRTJÄNSTER, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSPRODUKTER
* ELLER TJÄNSTER, ELLER NÅGON SOM HELST FORM AV SKADESTÅNDSTALAN
* AVSEENDE DETTA AVTAL ELLER MJUKVARAN, VARE SIG
* SKADESTÅNDSANSPRÅKEN GRUNDAR SIG PÅ SKADESTÅNDSRÄTTEN
* (INKLUSIVE REGLERNA OM OAKTSAMHET), AVTALSRÄTTEN ELLER
* LAGAR OM STRIKT ANSVAR, OAVSETT OM SÅDAN PART UPPLYSTS OM
* MÖJLIGHETEN AV SÅDANT SKADESTÅND.
*
* Licensen och distributionsavtalet för någon offentligt tillgänglig
* version eller derivat av denna kod kan inte ändras, d v s denna kod
* kan inte bara kopieras under en annan distributionslicens
* [inklusive the GNU Public Licence.]
*/

(a) Zlib-licens
/* zlib.h – gränssnitt tillhörande kompressionsbiblioteket 'zlib'
version 1.2.3, 18 juli 2005

Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly och Mark Adler

Denna programvara tillhandahålles ``i befintligt skick” utan garanti,
uttrycklig eller implicit. * Upphovsmännen ska ej hållas
skadeståndsansvariga för några skador som uppstår
som följd av att denna programvara används.

Tillstånd ges härmed att använda denna programvara
till valfritt ändamål, även kommersiella tillämpningar,
och att ändra den och distribuera den fritt, med följande restriktioner:

1. Programvarans upphov får inte döljas; du får inte hävda
att du skrev den ursprungliga programvaran. Om du använder
programvaran i en produkt skulle ett tillkännagivande i produkten
uppskattas, men det är inget krav.
2. Ändrade källkodsversioner måste märkas tydligt och får inte utges
för att vara den ursprungliga programvaran.
3. Denna anmärkning får inte tas bort eller ändras i någon distribution.